» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2013 » Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2013

Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2013

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2013 a záverov Správy zo záverečného seminára rozvojového projektu „Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2013“ schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2013.

Súčasťou vyhodnotenia je návrh prioritných tém pripravovanej Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2014 a predpokladaný objem finančných prostriedkov.

formát pdf Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2013

formát pdf Príloha č. 1

formát pdf Príloha č. 2
 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2013


V rámci Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2013 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 13 projektov budovania centier odborného vzdelávania a prípravy.

Z predložených projektov boli vyradené 4 projekty, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Dôvodmi na ich vyradenie bolo nepreukázanie financovania projektu v objeme 33,33% z celkových nákladov na realizáciu projektu od zamestnávateľa prípadne stavovskej alebo profesijnej organizácie, nepreukázanie financovania projektu v objeme 33, 33% z celkových nákladov na realizáciu projektu od zriaďovateľa, v prekročení sumy povolenej na kapitálové výdavky.

Z hodnotených 9 projektov bolo dňa 10. mája 2013 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy vybraných 8 projektov, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

formát pdf Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2013

formát pdf Zoznam rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2013, ktoré nespĺňajú podmienky vyhlásené Výzvou na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2013

VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTI O FINANCOVANIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU NA PODPORU BUDOVANIA CENTIER ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY NA ROK 2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2013 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy.

Oblasťou podpory sú aktivity zamerané na budovanie centier odborného vzdelávania a prípravy s modernými technologickými zariadeniami, ktoré sú nad rámec základných priestorov a základného vybavenia uvedeného v normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia s cieľom skvalitniť a zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách a strediskách praktického vyučovania.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Obvodného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni Obvodného úradu v sídle kraja) podľa zverejnených požiadaviek je
 
28. marec 2013.