Zvýšenie osobných výdavkov pre zamestnancov verejných vysokých škôl

07.02.2013
Ministerstvo financií SR rozpočtovým opatrením č. 3/2013 zo dňa 16.1.2013 povolilo prekročiť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013 schválené pre kapitolu MŠVVaŠ, nasledovne:
v časti C. Výdavky štátneho rozpočtu na programe 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl v celkovej sume o 2 909 536 Eur na osobné výdavky, z toho na mzdy a platy v sume 2 152 024 Eur.
Zvýšenie osobných výdavkov je určené pre zamestnancov verejnýchvysokých škôl (nepedagogických zamestnancov) s výnimkou zamestnancov odmeňovaných podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov na zabezpečenie zvýšenia platov zodpovedajúce 5% tarifného platu od 1. januára 2013.
Objem finančných prostriedkov je rozpočítaný medzi jednotlivé VVŠ proporcionálne k skutočnému čerpaniu tarifných platov s prepočítanými náhradami pre príslušných zamestnancov za 1. – 3. štvrťrok 2012. Ide o nepedagogických zamestnancov financovaných z dotačných prostriedkov MŠVVaŠ, a to odborných, administratívnych a prevádzkových na podprograme 077 11 - Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl a zamestnancov študentských domovov na prvku 077 15 03 - Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier s výnimkou zamestnancov študentských jedální, nakoľko títo nie sú financovaní z dotačných prostriedkov.
Pri výpočte zvýšenia sme vychádzali z údajov o tarifných platoch z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2 – 04 za 3. štvrťrok 2012 prepočítaných na 12 mesiacov vrátane prepočítaných náhrad miezd. Celkový objem fin. prostriedkov bol na jednotlivé verejné vysoké školy rozpočítaný úmerne tarifným platom s prepočítanými náhradami osobitne pre odborných, administratívnych a prevádzkových zamestnancov na podprograme 077 11 a zamestnancov študentských domovov na prvku 077 15 03.

Výpočet dodatočného rozpísania finančných prostriedkov
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku