Aktuality v oblasti vysokého školstva

Štipendiá na štúdium a bádanie v Rusku

Vďaka týmto štipendiám môžu občania Slovenska absolvovať v Ruskej federácii celé bakalárske štúdium, celé magisterské štúdium, celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-…

Štátny tajomník Paulis: Plne podporujeme diverzifikáciu vysokých škôl

„Už v minulom školskom roku, sme na ministerstve pripravili zmenu metodiky financovania, ktorá vo väčšej miere zohľadňuje intenzitu tvorivej činnosti na vysokých školách. V ďalšom kroku pripravujem…

V Gruzínsku vybojovali zlaté medaily. Úspešní fyzici navštívili rezort školstva

Naši stredoškoláci sa dokázali prebojovať až do finále, čo je za posledné roky náš najväčší úspech. Slovensko získalo aj prestížne ocenenie pre najúspešnejšiu súťažiacu turnaja, ktoré si prevzala k…

Národný akčný plán v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl

Akčný plán je výstupom medzinárodného projektu Podpora krajín a ich agentúr na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania pri dosahovaní súladu s ESG 2015 (SEQA-ESG).     Akčný plán r…

Výberové konanie na post rektora Univerzity OSN

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje informáciu o výzve na prihlasovanie sa do výberového konania na post rektora Univerzity OSN vyhlásenú Organizáciou spojených národov.   …

Európsky parlament a Rada EÚ nanovo zadefinovali program Erasmus+, ktorý je kľúčový pre rozvoj kvalitného vzdelávania

Prijaté nariadenie plynulo nadväzuje a zachováva integrovanú povahu predchádzajúceho programu. Program Erasmus+ 2021 – 2027 bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority: inklúziu, digi…

Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl

Cieľom výzvy je umožniť vysokým školám zabezpečiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom podpory ich vnútorných systémov zabezpečovania kvality v súlade so zákonom o zabezpečovaní kval…

Príprava Národného akčného plánu v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl

Akčný plán je výstupom medzinárodného projektu Podpora krajín a ich agentúr na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania pri dosahovaní súladu s ESG 2015 (SEQA-ESG). Akčný plán reflektuje …

Výzva na predkladanie návrhov na členov rady Fondu na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania je neštátny účelový fond a poskytuje zvýhodnené pôžičky pre študentov vysokých škôl a pedagógov. Rada fondu je najvyšším orgánom Fondu na podporu vzdelávania, má päť čle…

Vymenovanie dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Na návrh Rady vysokých škôl SR bola menovaná na druhé funkčné obdobie člena výkonnej rady prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc. Na návrh Slovenskej rektorskej konferencie bol menovaný na druhé funkčné ob…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku