Aktuality v oblasti vysokého školstva

Európsky parlament a Rada EÚ nanovo zadefinovali program Erasmus+, ktorý je kľúčový pre rozvoj kvalitného vzdelávania

Prijaté nariadenie plynulo nadväzuje a zachováva integrovanú povahu predchádzajúceho programu. Program Erasmus+ 2021 – 2027 bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority: inklúziu, digi…

Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl

Cieľom výzvy je umožniť vysokým školám zabezpečiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom podpory ich vnútorných systémov zabezpečovania kvality v súlade so zákonom o zabezpečovaní kval…

Príprava Národného akčného plánu v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl

Akčný plán je výstupom medzinárodného projektu Podpora krajín a ich agentúr na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania pri dosahovaní súladu s ESG 2015 (SEQA-ESG). Akčný plán reflektuje …

Výzva na predkladanie návrhov na členov rady Fondu na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania je neštátny účelový fond a poskytuje zvýhodnené pôžičky pre študentov vysokých škôl a pedagógov. Rada fondu je najvyšším orgánom Fondu na podporu vzdelávania, má päť čle…

Vymenovanie dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Na návrh Rady vysokých škôl SR bola menovaná na druhé funkčné obdobie člena výkonnej rady prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc. Na návrh Slovenskej rektorskej konferencie bol menovaný na druhé funkčné ob…

Ľ. Paulis: Reprezentácie vysokých škôl majú v rukách kvalitu VŠ

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) je kľúčovou organizáciou pre zabezpečovanie a rozvoj kvality vysokého školstva na Slovensku. Stojí na nej zásadná časť reformy v oblasti k…

Výzva na podávanie návrhov kandidátov na členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 7 zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z.…

Stretnutie s expertmi ENQA a EQAR v rámci projektu Podpora krajín a ich agentúr na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania pri dosahovaní súladu s ESG 2015 (SEQA-ESG)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sa v roku 2020 zapojili do medzinárodného projektu Podpora krajín a ich agentúr na zabezpečovan…

Štátny tajomník Ľ. Paulis vystúpil na videokonferencii ministrov zodpovedných za vysoké školstvo

Ministri zo 49 členských štátov prijali Rímske komuniké, ktoré stanovuje priority pre budovanie spoločného priestoru na ďalšie desaťročie do roku 2030 a zaviazali sa naďalej podporovať plnú impleme…

Konferencia ministrov zodpovedných za vysoké školstvo v rámci Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania

Ministri zodpovední za vysoké školstvo v štátoch zapojených do Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania na virtuálnej konferencii 19. novembra 2020 prediskutujú a schvália Rímske komuniké m…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku