Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendia M. R. Štefánika

12.07.2011

Štipendium M. R. Štefánika sa poskytuje prostredníctvom štipendijného programu na získanie absolventov najlepších univerzít pre prácu vo verejnej správe, ktorého pokračovanie schválila vláda SR na svojom rokovaní dňa 15. júna 2011.

Oprávnení žiadatelia

Občania SR, ktorí sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vybraných vysokých školách v podporovaných študijných programoch.

Vybrané vysoké školy a podporované študijné programy

Podpora sa viaže na štúdium na vysokej škole v zahraničí (denná forma/fulltime), ktorým sa získava vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa v zmysle slovenskej právnej úpravy.
Podporuje sa štúdium v týchto oblastiach:
• Spoločenské vedy, primárne ekonómia, sociológia, politológia a právo. V prípadoch ďalších spoločenských vied uchádzač musí vysvetliť uplatnenie navrhovaného študijného programu vo verejnej správe.
• Programy v oblasti verejnej správy (MPA) alebo biznis administrácie (MBA) (nie programy ďalšieho vzdelávania)
• Interdisciplinárne programy, ktorých významnou súčasťou je aspoň jedna z vyššie uvedených oblastí (napr. finančná matematika, MPA/MPhil, a podobne).
• Iné odbory, ktorých absolventi sa uplatnia v pripravovanom analytickom útvare (napr. geografia, história, a pod. - uchádzač musí vysvetliť uplatnenie navrhovaného študijného programu vo verejnej správe, o relevancii navrhovaného študijného programu rozhodne výberová komisia)

Kritériá výberu

Primárnym kritériom výberu bude kvalita/ranking inštitúcie, na ktorej sa štúdium uskutočňuje, podľa priemernej pozície v aktuálnych rebríčkoch:
Times Higher Education Ranking (spoločenské vedy)
The U.S. News and World Report Ranking
V prípade konkrétnych študijných programov v iných oblastiach ako sú spoločenské vedy sa pozícia získaná na základe predchádzajúcich rebríčkov nahradí nasledovne:
• V prípade štúdia MBA sa pozícia priamo nahradí pozíciou z Financial Times MBA ranking
• V ostatných prípadoch sa najskôr posúdi relevantnosť štúdia k uplatneniu vo verejnej správe. V prípade kladného posúdenia výberovou komisiou sa v prípade štúdia v oblasti humanitných alebo prírodných vied pozícia priamo nahradí pozíciou z relevantných rebríčkov U.S. News and World report.

V prípade štúdia konkrétnych študijných programov v USA, pre ktoré existujú rebríčky na úrovni programu, nahradí pozícia inštitúcie v primárnom rebríčku pozíciou prvej nasledujúcej inštitúcie, ktorá sa nachádza v primárnom rebríčku aj v rebríčku U.S. News and World Report pre konkrétne americké študijné programy

Za poradie inštitúcie/programu v relevantnom rebríčku sa pridelí najviac 100 bodov (výber podľa kvality programu/inštitúcie). V prípade, ak by výber podľa kvality študijných programov spôsobil, že viac ako traja vybraní štipendisti majú študovať v rovnakej oblasti, je možné najnižšie umiestneného štipendistu resp. štipendistov v danej oblasti nahradiť najvyššie hodnoteným žiadateľom v inej oblasti.

Desať žiadateľov, ktorí sa umiestnia prví v poradí podľa prechádzajúceho odseku, bude pozvaných na osobný pohovor. Osobný pohovor je plánovaný na 19. august 2011 (piatok), pozvánka bude vybraných žiadateľom zaslaná emailom pred 15. augustom 2011. Osobný pohovor sa uskutoční v Bratislave, miesto a čas bude oznámený v pozvánke.
Výberová komisia pri výbere zohľadní aj potrebu navrhovaného študijného programu pre účely štátnej správy a predstavu žiadateľa o uplatnení v štátnej správe, motiváciu žiadateľov, a ich doterajšie pracovné/študijné skúsenosti.

Za osobný pohovor môže žiadateľ získať najviac 20 bodov.

Na pridelenie štipendia neexistuje právny nárok a komisia má právo stanoviť maximálny počet pridelených štipendií ako aj minimálnu pozíciu vysokej školy/programu v uvedených rebríčkoch potrebnú na udelenie štipendia.

Na základe návrhu výberovej komisie sa štipendium udelí tým žiadateľom, ktorí získajú najviac bodov v hodnotení.

Počet štipendií

Predpokladá sa udelenie najviac piatich štipendií.

Výška štipendia a záväzky štipendistu

Štipendium pokryje nasledovné náklady spojené so štúdiom: školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a zdravotné poistenie. Štipendista sa prijatím štipendia zaväzuje, že za odplatu odpracuje tri roky na adekvátnej pracovnej pozícii v štátnej správe. V prípade, ak bude štipendistovi ponúknutá adekvátna pracovná pozícia a napriek tomu štipendista tento záväzok nesplní, bude povinný štipendium vrátiť.

Štipendium môže podporiť najviac štyri semestre / šesť trimestrov štúdia. Štipendisti môžu študovať aj programy, ktoré trvajú dlhšie ako dva roky (napr. štúdium práva v programe J.D. alebo interdisciplinárne programy ako MPhil/MPA a pod.), v takomto prípade ale štipendium podporí najviac dva roky štúdia a zvyšok si musí uchádzač hradiť z vlastných zdrojov, bez dopadu na celkovú trojročnú dobu viazanosti.

Štipendium na školné bude poskytnuté v plnej výške školného a poplatkov spojených so štúdiom uhrádzaných vysokej škole. Na základe podkladov od žiadateľa tieto platby uhradí ministerstvo priamo na účet vysokej školy. (V prípade, že žiadateľ už školné na akademický rok 2011/2012 uhradil, bude mu na základe relevantných dokladov táto úhrada refundovaná).

Štipendium na životné náklady sa bude poskytovať vo výške štipendií poskytovaných študentom v Národnom štipendijnom programe podľa štátu štúdia.

Štipendium na cestovné náklady sa poskytne na dve cesty štipendistu do a z miesta štúdia.

Štipendium na náklady na študijné pomôcky bude vo výške 550 eur na rok podpory.

Podanie žiadosti

Žiadosť spolu s požadovanými dokumentmi je potrebné podať do 1. augusta 2011 (pondelok) na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, na obálke vyznačte Štefánik (rozhodujúci je dátum podania = odtlačok poštovej pečiatky alebo prezenčnej pečiatky ministerstva).

Žiadosť je možné podať priamo na ministerstve len v úradných hodinách podateľne ministerstva.

Žiadosti, ktoré budú doručené po 5. auguste 2011 nebudú zohľadnené.

Spolu so žiadosťou o štipendium sa predkladá:
1. potvrdenie o prijatí alebo štúdiu na vybranej zahraničnej vysokej škole,
2. potvrdenie o oficiálnej výške školného a výške životných nákladov na zvolený študijný program (originál, resp. overená kópia, spolu s prekladom do štátneho jazyka),
3. fotokópie odporúčacích listov od dvoch odborníkov, ktoré uchádzač priložil k žiadosti o prijatie na študijný pobyt na vybranej vysokej škole, respektíve ak boli odporúčacie listy dôverné a nie je možné získať kópiu, aspoň jeden odporúčací list od vyučujúceho alebo aktuálneho zamestnávateľa nie starší ako jeden rok (v prípade, že nie sú v štátnom jazyku aj ich preklad),
4. podpísaný štruktúrovaný životopis,
5. motivácia (vrátane predstavy o uplatnení sa vo verejnej správe po ukončení štúdia),
6. odborný program študijného alebo výskumného pobytu,
7. fotokópia diplomu a ďalších dokladov o vzdelaní (z doteraz najvyššieho dosiahnutého vzdelania),
8. fotokópia vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach (netýka sa absolventov zahraničných vysokých škôl),
9. súhlas so spracovaním osobných údajov.

Informovanie o rozhodnutí a ďalšie kroky

Oznámenie výsledkov výberového procesu sa predpokladá do jedného týždňa od zasadnutia výberovej komisie. Uchádzačom, v prípade ktorých bude rozhodnuté o udelení štipendia, bude zaslaný návrh zmluvy. Po uzatvorení zmluvy ministerstvo uhradí školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2011/2012 a začne poskytovať štipendistovi štipendium na jednotlivé štvrťroky štúdia. Štipendista sa zaviaže poskytovať pravidelne správy o priebehu svojho štúdia.

Ďalšie podmienky

Štipendista sa zaviaže, že v prípade požiadania absolvuje letnú stáž na úrade vlády. Zmluva upraví, v ktorých prípadoch bude povinný štipendista vrátiť poskytnuté štipendium alebo jeho časť ministerstvu. Ide najmä o prípady, keď štipendista neprijme ponuku pracovať v štátnej službe po skončení štúdia, alebo jeho zavinením bude tento pomer skončený. Okrem vyplateného štipendia bude potrebné splatiť aj úroky, ktorých výška bude upravená zmluvou.

Výberová komisia v závislosit od počtu žiadostí a možností rozpočtu môže navrhnúť aj udelenie čiastkových štipendií žiadateľom, ktorí sa umiestnia ako ďalší v poradí. Podrobnosti postupu výberu a ďalšie podmienky upraví štatút výberovej komisie.

Ďalšie informácie

Ak potrebujete ďalšie informácie, požiadajte o ne na stefanik@minedu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku