UNESCO

Medzi MŠVVaŠ SR a UNESCO je nastavená spolupráca v rámci 3 oblastí ako súčasť trvalo udržateľného cieľa č. 4.7 v rámci OSN Agendy 2030: Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky vzdelávajúce sa osoby získali vedomosti a zručnosti potrebné pre presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja, a to aj, okrem iného, prostredníctvom vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj a udržateľný životný štýl, ľudské práva, rodovú rovnosť, presadzovanie kultúry mieru a nenásilia, globálneho občianstva a ocenenia kultúrnej rôznorodosti a prispievania kultúry k trvalo udržateľnému rozvoju:

Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu
Prevencia násilného extrémizmu
Vzdelávanie o udržateľnom rozvoji

Na 39. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO sa tiež diskutovalo o strategickom návrhu novej architektúry zapojenia mládeže do agendy UNESCO, v ktorej dochádza k prieniku strategických cieľov UNESCO a priorít Odboru mládeže.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku