Slohová práca zo slovenčiny odštartuje maturitu

23.03.2007

     V pondelok 26. marca 2007 sa začne maturitná skúška pre viac ako 64 tisíc študentov. V tomto roku sa prvýkrát dozvieme témy písomnej formy internej časti prostredníctvom verejnoprávneho rozhlasu. Predseda Ústrednej maturitnej komisie vyžrebuje 26. marca o 8.05 hod. v Slovenskom rozhlase obálku s témami pre slovenský jazyk a literatúru, slovenský jazyk a slovenskú literatúru a v utorok 27. marca v rovnakom čase témy pre maďarský a ukrajinský jazyk a literatúru.
     Témy prečíta moderátor rozhlasovej stanice  Rádio Slovensko v živom vysielaní. Vzápätí budú zverejnené na webových stránkach http://www.statpedu.sk/, http://www.minedu.sk/, http://www.modernaskola.sk/, http://www.rozhlas.sk/, na stránkach všetkých školských výpočtových stredísk a krajských školských úradov. Školský koordinátor a predseda predmetovej maturitnej komisie zabezpečia vytlačenie a kopírovanie tém a ich doručenie maturantom približne o 8.35 hod. Tí dostanú 15 minút na výber témy a 4 hodiny na prípravu, napísanie, kontrolu a odovzdanie slohovej práce. 
     Štyri vyžrebované témy budú z vopred známych ôsmich žánrov: úvaha, rozprávanie, výklad, charakteristika osoby, umelecký opis, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, slávnostný prejav.
     Pri písaní môžu študenti používať aj Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka, Maďarsko - slovenský slovník, Slovensko - ukrajinský slovník a iné schválené príručky.
     Na ďalšie dni je naplánovaná externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ) z cudzích jazykov a matematiky podľa harmonogramu:

  • 28. marca (streda) - EČ (test) a PFIČ (slohová práca) z anglického jazyka a popoludní z ruského jazyka,
  • 29. marca (štvrtok) - EČ aPFIČ z nemeckého jazyka a popoludní zo španielskeho jazyka,
  • 30. marca (piatok) - EČ zmatematiky,
  • 2. apríla (pondelok) - EČ a PFIČ z francúzskeho jazyka a popoludní z talianskeho jazyka.

     Skúšku dospelosti bude skladať aj 420 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na základe údajov zo škôl sú ich podmienky upravené  podľa druhu a stupňa postihnutia. Na vypracovanie úloh budú mať viac času, môžu používať aj kompenzačné pomôcky, ich testy budú mať zväčšené písmo, riadkovanie alebo budú v Braillovom písme. V prípade potreby môže mať maturant pri sebe asistenta.
     Slohové práce z vyučovacích a cudzích jazykov budú hodnotiť učitelia na školách. Externá časť je vyhodnocovaná centrálne Štátnym pedagogickým ústavom. Najneskôr 12. mája 2007 budú do škôl doručené výsledkové listiny maturantov z jednotlivých testov. Vo výsledkoch bude uvedená úspešnosť žiaka v teste v percentách a jeho úspešnosť v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil). Hodnotenie slohových prác musí byť ukončené najneskôr desať dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Bratislava 23. marca 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku