Podujatia v oblasti Veda a výskum

 • Neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť, časť Výskum, 18.-19. júl 2016, Bratislava

  V rámci rezortu školstva ide o jedno z TOP podujatí, ktorého cieľom bude prediskutovať efektívne opatrenia na podporu mladých výskumníkov, ako aj prerokovať možnosti zlepšovania rámcových podmienok pre výskumníkov v Európskej únii (vplyv na zamestnanosť, rast, ekonomiku a konkurencieschopnosť), z pohľadu výskumu a inovácií, a budúce vyhliadky pre investovanie do výskumu a inovácií z pohľadu rýchlorastúcich a inovatívnych spoločností (Start-ups).

  Viac informácií, ako aj záznam z tlačovej konferencie a fotografie na webstránke SK PRES 2016.

   
 • Ministerská konferencia COST, 21. - 22. september 2016, Bratislava

  Ide o zaužívané podujatie na ministerskej úrovni organizované v úzkej spolupráci s asociáciou "Európska spolupráca vo vede a techninke (COST)". Na konferencii sa zúčastňujú ministri členských štátov COST - členské i nečlenské štáty EÚ. Výstupom zo stretnutia bude deklarácia o podpore spolupráce vo vede a technike.

   
 • Zasadnutie Pracovnej skupiny pre výskum a Výboru pre Európsky výskumný priestor ERAC, 15. – 16. september 2016, Bratislava

  Zasadnutie Výboru pre Európsky výskumný priestor (ERAC) a Pracovnej skupiny pre výskum je zaužívaným výjazdovým zasadnutím jedného z prípravných orgánov Rady  pre konkurencieschopnosť, časť výskum. Ústrednou témou podujatia budú efektívne opatrenia na podporu mladých výskumníkov.

   
 • ICT Proposers´ Day 2016, 26. - 27. september 2016, Bratislava

  ICT Proposers´ Day 2016  je odborné dvojdňové networkingové stretnutie k informačným a komunikačným technológiám - ICT Proposers´ Day 2016. Podujatie je určené širokej verejnosti ako informačné stretnutie pre žiadateľov o projekty s cieľom informovať ako úspešne pripraviť návrhy projektov v rámci rámcových programov, napr. Horizont 2020. Podujatie zároveň ponúkne výnimočnú príležitosť na vybudovanie kvalitných partnerstiev pre predstaviteľov akademickej obce, výskumných ústavov, priemyselných subjektov, ako aj malých a stredných podnikov.

  Viac informácií a registrácia na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/ict-proposers-day-2016

   
 • REinEU2016, Reindustrializácia Európskej únie 2016, 26. - 28. október 2016, Bratislava

  Medzinárodná konferencia REinEU 2016 predstavuje pre Slovensko prestížne podujatie v oblasti nanotechnológií, biotechnológie, pokročilých materiálov a výrobných technológií. Cieľom podujatia je zdôrazniť a prediskutovať úlohu vedy, výskumu a inovácií pri udržateľnom rozvoji európskej ekonomiky vo všeobecnosti a predovšetkým pri plnení agendy reindustrializácie Európy – t.j. ako zvýšiť podiel výrobného sektora na tvorbe HDP EÚ zo súčasných 16% na 20% v roku 2020, ako stanovuje komuniké EÚ „Za obnovu európskeho priemyslu“ 1). Primárne sa zameriava na vplyv výskumu a inovácií na podporu a rast výroby v „tradičnejších“ výrobných odvetviach.

  Konferencia si kladie za cieľ pritiahnuť pozornosť širokej európskej i medzinárodnej komunity z oblasti výskumu a inovácií vrátane významných zástupcov podnikateľského sektora. Podujatie bude financované z projektu programu Horizont 2020 (oblasť NMBP). Uskutoční sa v dňoch 26. - 28. októbra 2016 s predpokladanou účasťou 1000 účastníkov. Bude jednou z najrozsiahlejších akcií v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016.

  Konferencia predstavuje jedinečnú možnosť prezentovať slovenský pohľad na výzvy Horizontu 2020, ktoré budú otvorené v polovici roku 2016 v historickom kontexte jedného z nových členských štátov EÚ a predostrieť riešenia šité na mieru týmto krajinám. Súčasťou bude rozsiahle matchmakingové podujatie, expozície progresívnych podnikov a univerzít, posterová sekcia, návštevy podnikov v okolí Bratislavy, workshopy a súťaže. Program konferencie chce tiež upriamiť pozornosť účastníkov na témy spolupráce Dunajského regiónu a V4.

  Významným výstupom konferencie má byť záverečný strategický dokument ako podklad pre tvorbu politík pre ďalšie predsedníctvo EÚ. Pri príprave podujatia sa úzko spolupracuje s príslušnou zložkou Európskej komisie, ako aj so subjektmi, ktoré pripravujú podobné podujatia v predchádzajúcom období (luxemburské a holandské predsedníctvo EÚ).

  Viac informácií a registrácia na: http://www.reineu2016.eu/reineu2016/pages/about-conference

   
 • Medzinárodný workshop „Kariéra – výskumník" EURAXESS, 9. november 2016, Bratislava

  http://euraxess-reflex.saia.sk/

   
 • SSH2016.sk - Spoločenské a humanitné vedy - Nová agenda pre európske výzvy, 15. - 16. november 2016, Bratislava

  Odborná konferencia na tému spoločenských a humanitných vied ako nástrojov na adresovanie súčasných výziev v EÚ. EÚ čelí krízovým situáciám, ako napríklad migračná vlna, so štátnopolitickými dôsledkami, s dopadmi na ľudské práva, slobodu pohybu, s rastúcim extrémizmom a radikalizáciou. Vývoj podnecuje debaty o náboženskej diverzite, bezpečnosti v Európe aj mimo nej, o nezamestnanosti, ktorá plodí sociálne vylúčenie. Cieľom konferencie je prizvať vedcov v oblasti spoločenských a humanitných vied a iných disciplín, podnikateľov a politikov, predstaviteľov priemyslu aj médií, aby pracovali na zviditeľnení a integrácii spoločenských a humanitných vied do stratégií vedy a výskumu. Súbor odporúčaní z konferencie posúži ako podklad pre SSH Work programme 2018 - 20.

  Viac informácií a registrácia na: www.ssh2016.sk
   
 • Konferencia: Strategic Energy Technology Plan 2016 - Central European Energy Conference X (SET Plan 2016 - CEEC X), Energy Union: towards a transformed European energy system, 30. november - 2. december 2016, Bratislava

  Medzinárodná konferencia SET Plan 2016 - CEEC X predstavuje pre Slovensko prestížne podujatie v oblasti výskumu a inovácií a budovania Energetickej únie. SET Plan konferencie sú organizované každoročne v rámci predsedníctiev krajín  EÚ. Konferencia SET Plan 2016 - CEEC X je spojením historicky deviatej SET Plan konferencie, organizovanej predsedníckymi krajinami EÚ a desiatej Stredoeurópskej energetickej konferencie, ktorú tradične organizuje SFPA. Podujatie sa uskutoční pod patronátom vlády SR a viceprezidenta Európskej komisie Maroša Šefčoviča.

  Konferencia si kladie za cieľ vytvoriť prestížnu medzinárodnu platformu na diskusiu o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa súčasnej energetickej politiky EÚ a politiky v oblasti výskumu a inovácií. Cieľom je pritiahnuť pozornosť širokej európskej i medzinárodnej komunity vrátane významných zástupcov podnikateľského sektora. Cieľom konferencie je skúmať proces vytvárania európskej Energetickej únie, so zameraním na výskum a inovácie, čo je jedna z prioritných oblastí, od ktorej sa očakáva prielom pri transformácii energetického sektora EÚ. Jej cieľom je zlepšiť viditeľnosť Energetickej únie, identifikácia priorít energetickej politiky a plánovanie budúcich akcií.

  Konferenciu budú rámcovať príťažlivé akcie, ako je podujatie SETIS Spojeného výskumného centra EÚ (JRC) pre cca 200 účastníkov paralelne s matchmakingom k novým výzvam v oblasti energetiky, ktorý organizuje BIC Bratislava v rámci projektu Danube INCO.net v nultý deň konferencie, dňa 30. novembra 2016.

  Významným výstupom konferencie má byť záverečný strategický dokument ako podklad pre tvorbu politík pre ďalšie predsedníctvo EÚ. Pri príprave podujatia sa úzko spolupracuje s príslušnou zložkou Európskej komisie, ako aj so subjektmi, ktoré pripravujú podobné podujatia v predchádzajúcom.

  Viac informácií a registrácia na: www.setplan2016.sk

   
 • Predsednícka konferencia „Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide”, november 2016, Brusel

   
 • Konferencia inovatívnych regiónov „WIRE Innovative Regions", jún 2017, Košice
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku