Október 2013

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie – upravený rozpočet na rok 2013 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčet:
  • 8-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.1.2013 (15% zo sumy 88,82 Eur mesačne) prenásobeného počtom detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2012 (podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného ÚIPŠ v Bratislave) a 
  • 4-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.9.2013 (15% zo sumy 90,42 Eur mesačne) prenásobeného počtom detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2013 (podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného ÚIPŠ v Bratislave). 
V rozpise upraveného rozpočtu na rok 2013 sa zriaďovateľom zohľadnili aj zmeny v sieti škôl a školských zariadení.

Okresný úrad v sídle kraja poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2013 prostredníctvom ich zriaďovateľov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku