Návrh koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva

     Materiál Návrh koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva bol vypracovaný s cieľom vytvoriť model výchovného a kariérového poradenstva na zabezpečenie  systémového zefektívnenia kariérovej výchovy a kariérového poradenstva na základných a stredných školách, so zameraním na vytváranie podmienok zabezpečujúcich zosúladenie individuálnych potrieb a záujmov žiakov s potrebami spoločnosti, na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020. Na informatívnu a východiskovú časť materiálu nadväzuje plán plnenia zámerov a opatrení pre rezort školstva, s príslušným časovým horizontom.
      Na zvýšenie informovanosti výchovných poradcov, kariérových poradcov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov v regionálnom školstve, žiakov základných škôl a stredných škôl a ich zákonných zástupcov slúžia aktívne internetové odkazy, ktoré materiál obsahuje, vrátane príloh. Z nich do pozornosti dávame najmä informačné publikácie zamerané na podporu kariérového poradenstva v školách regionálneho školstva s názvom „Komunikačné postupy vhodné pre podporu rozhodovania o povolanie v oblasti odborného vzdelávania, 2016“ a „Fakty a údaje pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium, 2016“. Tieto publikácie sú zverejnené aj samostatne, mimo Návrhu koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva, v časti Výchovné a kariérové poradenstvo.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku