Navigácia

Výchovné poradenstvo

     Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách a v školských zariadeniach prostredníctvom činnosti výchovných poradcov.
     Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva.
     Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

     Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý o. i. ustanovuje systém duálneho vzdelávania

Bližšie informácie k duálnemu vzdelávaniu

Mapa regionálneho školstva

Aplikácia, ktorá umožňuje porovnávať ukazovatele nezamestnanosti pre jednotlivé študijné alebo učebné odbory


formát pdf  Fakty a údaje pre uchádzačov o vysokošké štúdium
formát pdf Metodický materiál - Komunikačné postupy vhodné pre podporu rozhodovania o povolaní v oblasti odborného vzdelávania

Prehľad ponuky študijných a učebných odborov na stredných školách

 
Skočiť na začiatok stránky