Modernizácia OVP, malé a stredné podniky

     V rámci modernizácie systému odborného vzdelávania v podmienkach Slovenska sa v súčasnosti realizuje niekoľko navzájom súvisiacich aktivít, z ktorých zapojenie podnikov do praktickej výučby a vzdelávania predstavuje výzvu, ktorej riešenie vyžaduje súčinnosť mnohých cieľových skupín.
     Kým vláda disponuje kapacitnou, inštitucionálnou výbavou a kvalifikovaným personálom, súkromný sektor expertízou, ktorá predstavuje prídavnú hodnotu reflektujúc potreby pracovného trhu.
     Kvalitné školstvo a vzdelanosť je predpokladom dlhodobej udržateľnosti a prosperity, ktoré závisí od kvality a nastavenia systému odborného vzdelávania a prípravy (OVP).
     Zvýšenie šancí mladých ľudí na trhu práce a ich uplatnenie v rámci podnikov a SME, ktoré tvoria základný pilier zdravej ekonomiky sa tak stáva úmerné tomu, ako je systém nastavený.
     Je preto dôležité nájsť takú cestu riadenia nástrojov odborného vzdelávania a rozvoja politík odborného vzdelávania a prípravy, ktorá napriami proces modernizácie OVP tak, aby z neho mohlo profitovať široké spektrum záujmových skupín.
     Súčasne je potrebné poznať potreby, dopyt súkromného sektora v nadväznosti na pracovný trh aj z dlhodobejšej perspektívy, čo je relevantné najmä v oblasti digitálnych zručností. Preto zapojenie SMEs ako realizátorov praktickej výučby  študentov sa dostalo do centra pozornosti.  Vytváranie a prehlbovanie partnerstiev medzi súkromným sektorom, akademickým sektorom a vládou zohráva kľúčovú úlohu aj pre hodnotenie zručností.
     V tomto ohľade vzniklo niekoľko iniciatív s cieľom nájsť flexibilné cesty pre vzdelávanie a zapojenie širokého spektra cieľových skupín. Ich úlohou je súčasne nájsť nové nástroje pre podporu implementácie novej agendy zručností, z dôrazom na regióny Slovenska, nakoľko regionálne disparity sú na Slovensku azda najzreteľnejšie v oblasti pracovných príležitostí a vzdelania. 
     V nadväznosti na prvé skúsenosti so zavádzaním duálneho vzdelávania do OVP Slovensku sa v na jeseň 2016 uskutočnili viaceré pracovné stretnutia.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR), ako hlavný koordinátor projektu INT-VET-DUAL organizovalo v súlade s naplnením úloh programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky pracovné stretnutia, ktoré sa uskutočnili v mesiacoch september a október 2016 a boli organizované sekciou regionálneho školstva - odborom stredných odborných škôl a konzervatórií.

·         21. septembra 2016 so zástupcami  zriaďovateľov stredných odborných škôl na Slovensku a zástupcami odborov školstva okresných úradov v sídle kraja,
·         27. septembra 2016 so zástupcami stredných odborných škôl, ktoré sa v školskom roku 2016/2017 zapojili do systému duálneho vzdelávania,
·         6. októbra 2016 so zástupcami stavovských a profesijných organizácií, SNOPK, WKO a ďalších subjektov koordinácie OVP.
 
     Stretnutí sa aktívne zúčastnili aj projektoví partneri – zástupcovia SNOPK, WKO a ŠIOV. Predmetom stretnutí bolo:

·         vyhodnotenie prvých skúsenosti zo zavádzania systému duálneho vzdelávania na Slovensku s cieľom jeho ďalšieho skvalitňovania,
·         návrhy podporných mechanizmov pre efektívnejšie zapojenie malých a stredných podnikov do duálneho vzdelávania na Slovensku,
·         diskusia o budúcnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy na Slovensku,
·         identifikovanie povolaní a odborných činnosti, na ktoré sa budú pripravovať žiaci stredných škôl v programoch post-sekundárneho odborného vzdelávania na stredných odborných školách Slovenskej republiky.
 
     Stretnutia sa realizovali formou workshopov, kde sa účastníci podieľali na vytváraní SWOT analýzy k prvému roku zavádzania systému duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku a mali možnosť vyjadriť svoje návrhy na zlepšenie postavenia SMEs ako realizátorov praktického vyučovania.
     Medzi najčastejšie diskutované podnety a pripomienky patrila problematika zlepšenia podmienok pre zapojenie malých a stredných podnikov, v zmysle odstránenia a zjednodušenia bariér akými sú napríklad administratívna náročnosť v rámci akreditácie firiem, ako aj problematika daňových úľav alebo zjednotenie školského výcviku v závislosti od konkrétneho ročníka štúdia.
     V spolupráci s príslušnými stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami a ďalšími subjektmi koordinácie odborného vzdelávania a prípravy identifikovať povolania a odborné činnosti, na ktoré sa budú pripravovať žiaci stredných škôl v programoch post-sekundárneho odborného vzdelávania.
     V rámci diskusií o perspektívach ďalšieho vzdelávania učiteľov, majstrov odbornej výchovy a inštruktorov  sa objavilo množstvo inšpiratívnych modelov realizovateľných  na miestnej, regionálnej a až národnej úrovni, ktoré predpokladajú  v niektorých prípadoch aj zmenu legislatívy o pedagogických zamestnancoch. Všetky nápady, podnety, modely a možné riešenia budú zapracované do  projektového návrhu projektu INT-VET-DUAL.
     V súčasnosti prebieha spracúvanie podkladov vo forme spoločnej SWOT analýzy zo všetkých workshopov a v budúcich týždňoch sa bude konať „okrúhly stôl“, kde budú opätovne pozvané všetky subjekty koordinácie OVP, tento krát súčasne a budú prebiehať diskusie za účelom výslednej SWOT analýzy.
     Modernizácia vzdelávania je proces, ktorý musí byť v prvom rade inkluzívny, schopný zapojiť a integrovať študentov s rôznymi talentami a schopnosťami, schopný vzdelávať aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a zabránil riziku fragmentácie a marginalizácie.
     Modernizácia vzdelávania musí klásť dôraz nie len na získavanie technických zručností ale súčasne aj na intelektuálnu rezilienciu, ktorá je predpokladom zvládania aj prechodov medzi jednotlivými zamestnaniami.
Do konca roka 2016 má preto vláda predložiť Národný program výchovy a vzdelávania, ktorý sa má zameriavať práve aj na prechody medzi jednotlivými povolaniami.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku