Január 2017

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2017 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2016 (podľa Eduzberu a výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 spracovaného CVTI SR) a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2017. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2017 vo výške 90,42 Eur mesačne.

Výška príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2017 bude zriaďovateľom upravená podľa skutočného počtu detí v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom k 15.9.2017 a sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej  k 1. septembru 2017.

Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  prostredníctvom ich zriaďovateľov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku