História

Stratégia EÚ pre mládež 2010 - 2018

Stratégia EU pre mládež: investovanie a posilnenie postavenia mládeže 2010 – 2018 bola prijatá 27. novembra 2009 a významne prehodnocuje politiku voči mládeži v rámci Európskej únie. Novo definované ciele mládežníckej politiky Európskej únie sú nasledovné: 

  • vytvoriť viac príležitostí pre mládež vo vzdelávaní a zamestnaní;
  • zlepšiť prístup a plnú participáciu mladých ľudí v spoločnosti;
  • podporovať vzájomnú solidaritu medzi spoločnosťou a mladými ľuďmi.

V rámci každého cieľa sa navrhujú dve alebo tri „oblasti činnosti“ s čiastkovými cieľmi na prvé tri roky 2010 – 2012. Každá oblasť obsahuje súbor možných špecifických opatrení, ktoré môžu podniknúť členské štáty a/alebo Komisia. Výzvy a príležitosti týkajúce sa súčasnej mládeže sa budú pravidelne hodnotiť a hierarchizovať každé tri roky s cieľom zabezpečiť flexibilitu a to tak, aby oblasti opatrení odrážali meniace sa potreby nových generácií. Zmeny možno urobiť aj po stanovení pokračovania stratégie EÚ pre rast a zamestnanosť po roku 2010.

Oblasti činnosti: vzdelávanie, zamestnanie, tvorivosť a podnikavosť, zdravie a šport, participácia, sociálne začlenenie, dobrovoľníctvo, mládež a svet.  


 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku