December 2014

Listom zo dňa 27.11.2014 predložilo CVTI SR (do 31.12.2013 ÚIPŠ) opravený sumárny výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. Vo výkaze bol opravený počet detí materských škôl, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2013. Oprava počtu detí sa vykonala v piatich krajoch (BA, NR, BB, PO, KE). Zriaďovateľom  bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre príslušnú materskú školu na rok 2014.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku