December 2013

 Dňa 3.12.2013 predložil ÚIPŠ v Bratislave opravu výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.  Vo výkaze bol opravený počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2013. Oprava sa vykonala v kraji Trenčín (obec Veľký Klíž). Zriaďovateľovi bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na rok 2013.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku