Apríl 2014

Listom zo dňa 25.3.2014 predložilo CVTI SR (do 31.12.2013 ÚIPŠ) opravu výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.  Vo výkaze bol opravený počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2013. Oprava sa vykonala v kraji Košice (obec Závadka). Zriaďovateľovi bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na rok 2014.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku