» Medzinárodná spolupráca » Štipendiá a programy » Vládne štipendiá Slovenskej republiky

Vládne štipendiá Slovenskej republiky


Poskytovanie vládnych štipendií Slovenskej republiky je dlhodobou súčasťou rozvojovej pomoci SR, ktorá je programovou a projektovou aktivitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  v rámci medzinárodného spoločenstva. 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 50/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia. Na zabezpečenie koordinácie postupov jednotlivých poskytovateľov rozvojovej pomoci SR bola vládou SR prijatá Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014 - 2018 a Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2018, ktorým bolo uložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 41/2018 zabezpečiť realizáciu zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce, ktorá je poskytovaná formou udeľovania vládnych štipendií Slovenskej republiky.

Súčasťou poskytovania vládnych štipendií Slovenskej republiky, v rámci podmienok stanovených OECD pre uskutočňovanie ODA, sú aj štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Udeľovanie týchto štipendií sa stalo súčasťou štátnej politiky podpory Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa tvorila postupne, a to prijatím zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznikom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj prijatím Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016-2020 schválenej uznesením vlády SR č. 571/2015 zo dňa 21.10.2015.
 
Termín na odoslanie elektronickej žiadosti o vládne štipendium Slovenskej republiky pre akademický rok 2018/2019 prostredníctvom portálu www.vladnestipendia.sk (portál bude aktívny od 28. marca 2018) je do 30. mája 2018. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:
https://www.privacy-regulation.eu/sk/index.htm

Neúspešní uchádzači o vládne štipendium Slovenskej republiky z radov Slovákov žijúcich v zahraničí sa musia so svojimi žiadosťami vo veci vládnych štipendií obracať výlučne na krajanské organizácie, ktoré majú oprávnenie tieto žiadosti posudzovať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude odstupovať celú zaslanú korešpondenciu na krajanské organizácie pôsobiace v jednotlivých krajinách.   
 

 

#