Štipendiá a programy

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR koordinačne zabezpečuje proces výberu kandidátov zo SR na štipendiá na školy United World College (stredoškolské štipendiá), študentov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov v rámci Programu výmen DAAD (Nemecká akademická výmenná služba) a zahraničných študentov, ktorí môžu študovať na území SR na základe prideleného vládneho štipendia Slovenskej republiky.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov): 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
  • Vládne štipendiá Slovenskej republiky
  • Štipendiá na základe platných bilaterálnych medzinárodných zmlúv
  • Štipendiá na školy United World College
  • Program DAAD na podporu spolupráce s výskumnými skupinami v SRN
  • Odkazy na stránky informujúce o ďalších štipendiách a programoch financovaných zo štátneho rozpočtu SR
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku