Navigácia
Skočiť na obsah

Štipendiá a programy

Komplexné informácie o možnostiach štúdia slovenských študentov v zahraničí (vrátane štipendií poskytovaných Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, prípadne ministerstvom školstva druhej zmluvnej strany) poskytuje SAIA, n.o. (www.saia.sk), ktorá od 1.1.2000 zabezpečuje pre MŠVVaM SR servisné služby v rámci uvedenej problematiky.    

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR koordinačne zabezpečuje proces výberu kandidátov zo SR na štipendiá pre študentov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov v rámci Programu výmen DAAD (Nemecká akademická výmenná služba) a zahraničných študentov, ktorí môžu študovať na území SR na základe prideleného vládneho štipendia Slovenskej republiky. 

Uvedené štipendijné ponuky sa riadia: Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov): 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
 
Skočiť na začiatok stránky