Slovenský kvalifikačný rámec a Národná sústava kvalifikácií

MŠVVaŠ SR v decembri 2017 oficiálne potvrdilo prijatie Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR) a Národnej sústavy kvalifikácií SR a avizovalo ukončenie procesu zavedenia úrovne SKKR/EKR na dokladoch o vzdelaní v zmysle Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení Európskeho kvalifikačného rámca (EKR) pre celoživotné vzdelávanie (viď tlačová správa : http://www.minedu.sk/rezort-skolstva-oficialne-prijal-slovensky-kvalifikacny-ramec-a-narodnu-sustavu-kvalifikacii/).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR úpravou štruktúry dokladov plní aj bod B.4. uznesenia vlády SR č. 105 zo 4. februára 2009  k návrhu implementácie Európskeho kvalifikačného rámca v podmienkach Slovenskej republiky kde sme  zaviazali zabezpečiť , že všetky nové doklady o dosiahnutom vzdelaní budú obsahovať odkaz na príslušnú úroveň Národného kvalifikačného rámca SKKR / Európskeho kvalifikačného rámca do konca r.2018: (https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22444/1).
Materiál sa nachádza aj tu: https://ec.europa.eu/ploteus/en/referencing-reports-and-contacts
 
Komplexný materiál, obsahujúci popis Slovenského kvalifikačného rámca a jeho úrovní bola schválená vládou SR v novembri 2017 a je dostupná na adrese: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22444/1
 
Prehľad kvalifikácií v rámci SKKR je stručne zhrnutý v tabuľke (dá sa stiahnuť nižšie) a Národná klasifikácia vzdelania SR s detailným popisom študijných a učebných odborov a ich zameraní s prepojením na úroveň SKKR/EKR je zverejnený ne webovom sídle MŠVVaŠ SR na adrese: http://www.minedu.sk/18673-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/časť Národná klasifikácia vzdelania_príloha . 
Informačný materiál k SKKR je dostupný vo forme brožúry, ktorá sa dá stiahnuť nižšie.
 
Európska únia sa už dlhšiu dobu usiluje o zjednodušenie uznávania kvalifikácií medzi jej členskými štátmi. Základným nástrojom tohto úsilia sa stal Európsky kvalifikačný rámec (EKR), pričom krajiny si vytvárajú Národné kvalifikačné rámce. Jednotlivé kvalifikácie z Národnej sústavy kvalifikácií sú zaradené do jednej z úrovní Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR). Prostredníctvom tzv. priraďovacieho procesu sa SKKR prepojil s EKR v roku 2017. Pomocou tohto systému majú občania, firmy a úrady v celej Európskej únii možnosť porovnať svoje národné kvalifikácie s kvalifikáciami ostatných členských štátov EÚ. SKKR a EKR teda zvyšujú transparentnosť nášho kvalifikačného systému a umožňujú jeho jednoduchšie pochopenie u nás doma, ako aj v zahraničí.

Koordináciou a zabezpečením rozvoja Národnej sústavy kvalifikácií je poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania, kontakt: http://www.siov.sk/MedzinarodnaSpolupraca/EQF.aspx 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku