Navigácia

Postup pri aktualizácii Národnej sústavy kvalifikácií

Štátny inštitút odborného vzdelávania upravuje postup pri schvaľovaní kariet kvalifikácií. Vzhľadom na zánik Národnej rady pre vzdelávanie a kvalifikácie (ďalej len „NRVK“) sa upravil postup schvaľovania kariet kvalifikácií a všetky kompetencie prislúchajúce zaniknutej NRVK preberá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Vecne príslušným organizačným útvarom zodpovedným za Národnú sústavu kvalifikácií (ďalej len NSK) v rámci MŠVVaŠ SR je odbor celoživotného vzdelávania v súčinnosti so sekciou regionálneho školstva, sekciou vysokých škôl, sekciou športu a odborom mládeže.
 

Proces schvaľovania kariet kvalifikácií (ďalej len „KK“) v NSK má zaistiť ich zaručenú kvalitu a začína schválením karty kvalifikácie sektorovou radou. Ďalší proces schvaľovania preberá Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý zabezpečuje priradenie stupňu Slovenského kvalifikačného rámca a posúdenie KK externým hodnotiteľom a odborným garantom, následne predkladá KK do schvaľovacieho procesu na MŠVVaŠ SR. Po schválení vedením ministerstva MŠVVaŠ SR sú čiastočné a úplné kvalifikácie zverejnené v Informačnom systéme NSK a v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania.
 

MŠVVaŠ SR je najvyšší schvaľovací a monitorovací orgán, ktorý zodpovedá za:

  • schvaľovanie návrhu a plánu „Tvorba nových KK a aktualizácia KK“ v kontexte Implementačného plánu NPRVaV  MŠVVaŠ SR (viď. https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4237266&l=sk );
  • predkladanie návrhov na nové kvalifikácie a návrhov na vyradenie kvalifikácií z dôvodu zníženia ich využiteľnosti na trhu práce;
  • posudzovanie a schvaľovanie kariet kvalifikácií
  • navrhovanie zmien v štruktúre kvalifikácií;
  • posúdenie návrhov na vznik nových úplných a čiastočných kvalifikácií v úzkej spolupráci so sektorovými radami,  vecne príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciami alebo inými relevantnými stakeholdermi, ktoré iniciovali buď profesijné subjekty alebo jednotlivci;
  • prerokúvanie a schvaľovanie všetkých odborných materiálov týkajúcich sa kvalifikácií;
  • navrhovanie a posudzovanie nových legislatívnych úprav;
  • aktívnu a úzku spoluprácu s Alianciou sektorových rád a sektorovými radami.
Skočiť na začiatok stránky