» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016

Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2016 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2015.

Vo februári 2016 bol rozpočtovým opatrením navýšený objem bežnej dotácie v celkovej sume 20 000 000 Eur na dofinancovanie vzdelávacej a výskumnej činnosti verejných vysokých škôl v rámci programu 077. Uvedená suma bola jednotlivým VVŠ rozdelená úmerne výkonovým parametrom v mzdách a tovaroch a službách v podprograme 077 11 a v podprograme 077 12 navýšením časti dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj na prvku 077 12 01.

Úprava dotácie na podprogram 077 11 je v objeme 12 500 000 Eur a úprava dotácie  na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť na prvok 077 12 01 je v objeme 7 500 000 Eur. Úprava je verejným vysokým školám poskytnutá ako neúčelová.

Finančné prostriedky určené na refundáciu výdavkov vysokej školy spojených s účasťou študetnov na medzinárodných študentských súťažiach sú v súčasnosti alokované v plnej výške. V súčasnosti tak nie je možné vyhovieť ďalším požiadavkám zo strany vysokých škôl.