Výzva na rozvojové projekty - edukačný manažment

Ministerstvo   školstva,   vedy,   výskumu   a   športu   Slovenskej   republiky   (ďalej   len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva vyčlenilo finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu na univerzitné pracovisko pre výskum a rozvoj edukačného manažmentu na terciárnom stupni vzdelávania vo forme vytvorenia nového pracoviska vysokej školy alebo rozvoja existujúceho pracoviska vysokej školy.

Základný cieľ

Cieľom výzvy je vznik nového pracoviska vysokej školy alebo jej fakulty prípadne rozvoj existujúceho pracoviska vysokej školy alebo jej fakulty, ktoré bude v oblasti edukačného manažmentu vykonávať predovšetkým aplikovaný výskum, zapájať sa do vzdelávacej činnosti (podieľanie sa na vysokoškolskom vzdelávaní, podieľanie sa na celoživotnom vzdelávaní) a spolupracovať s praxou (najmä s inštitúciami terciárneho vzdelávania, so zamestnávateľmi a ich zväzmi a s orgánmi štátnej správy a samosprávy) a s relevantnými zahraničnými partnermi (v záujme integrácie a porovnania slovenských trendov v terciárnom vzdelávaní so zahraničím) a s ambíciou získavať a analyzovať osvedčené zahraničné modely na účely adaptácie a implementácie v podmienkach SR.

Potreba prepájať terciárne vzdelávanie pre potreby praxe, reagovať v riadení kvality a rozvoja terciárnych inštitúcií vzdelávania na celospoločenské potreby a medzinárodné trendy  vyžaduje kontinuálnu, systematickú analytickú, prognostickú a edukatívnu činnosť. Predpokladom takejto činnosti je kontinuálny zber a analýza dostupných údajov z domácich a medzinárodných zdrojov ako aj vlastný zber údajov od vysokých škôl, zamestnávateľov, študentov a absolventov štúdia. Z výsledkov analýz vyššie uvedených dát potom dokážu čerpať faktické podklady pre svoje rozhodovanie a rozvojové plány, stratégie a politiky tak samotné inštitúcie postsekundárneho vzdelávania, ako aj zamestnávateľské organizácie a orgány regulujúce školstvo na celoštátnej i samosprávnej  úrovni. V neposlednom rade získava z dostupnosti a popularizácie výsledkov takejto výskumnej činnosti nie len odborná ale aj širšia verejnosť, rozhodujúca sa o voľbe vzdelávacích inštitúcií a študijných odborov, či reflektujúca dopad politík vzdelávania.

Od pracoviska sa očakáva nezávislý a vysoko odborný pohľad na trendy v terciárnom vzdelávaní a jeho manažmente, čo zhmotní minimálne v kvartálne publikovaných informačných listoch a v každoročne publikovaných správach o:

• stave terciárneho vzdelávania v SR,
• medzinárodných trendoch v terciárnom vzdelávaní a porovnaní s vývojom v SR,
• uplatniteľnosti absolventov na trhu práce,
• vývoji kvalifikačných požiadaviek trhu práce v SR a v zahraničí.

Pracovisko za účelom kontinuálneho zberu údajov pre potreby výskumu a analýz zrealizuje alebo bude zapojené do realizácie pravidelných, celonárodných prieskumov najmenej nasledovných cieľových skupín:

• absolventov postsekundárneho vzdelávania,
• študentov v postsekundárnom vzdelávaní,
• pedagógov a akademických funkcionárov inštitúcií postsekundárneho vzdelávania,

a to minimálne v dvojročných intervaloch. Výsledky zverejní na nezávislom, online prístupnom portáli. Na účely realizácie prieskumov vytvorí potrebné partnerstvá s inými vysokoškolskými, zamestnávateľskými a ďalšími subjektmi.

Pracovisko sa zapojí do medzinárodnej spolupráce pri zbere obdobných údajov ako boli vyššie uvedené a bude produkovať benchmarkingové analytické výstupy z takto spracovaných medzinárodných porovnaní tak, aby tieto boli využiteľné pre inovácie v edukačnom manažmente v SR.

Obdobie realizácie projektu: začiatok v roku 2016, trvanie dotovanej schémy do konca roku 2018.

Oprávnení žiadatelia

Žiadosť o dotáciu môžu podať verejné vysoké školy. Jedna vysoká škola môže podať len jednu žiadosť. Vysoké školy môžu podať aj spoločnú žiadosť (podanie spoločnej a individuálnej žiadosti sa vylučuje).

Termín na predloženie žiadosti


Žiadosť spolu s projektom je potrebné podať do 31. marca 2016. Žiadosť sa generuje prostredníctvom portálu vysokých škôl. Rovnako formulár na vytvorenie projektu sa vypĺňa a podáva na portáli vysokých škôl. Elektronický formulár bude prístupný na vypĺňanie najneskôr od 12. marca 2016. Žiadosť podpísaná štatutárom vysokej školy spolu s formulárom a prílohami sa zasiela i poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu
Stromová 1
813 30 Bratislava

s označením na obálke:
„Pracovisko pre edukačný manažment“

Žiadosti, ktoré nebudú podané v stanovenom  termíne komisia  nebude posudzovať.

Formulár projektu a žiadosti je k dispozícii na Portáli (http://projekty.portalvs.sk).

Alokovaná suma


Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 240 tisíc eur. Najvyššia celková výška dotácie určená na jedného žiadateľa je 240 000 eur. Najnižšia celková výška dotácie určená na jedného žiadateľa je 50 000 eur.

Z celkovej výšky finančných prostriedkov určených na výzvu je možné čerpať
• najviac 120 000 eur v roku 2016,
• najviac 60 000 eur v roku 2017,
• najviac 60 000 eur v roku 2018.

Výška spoluúčasti žiadateľa

Výška spoluúčasti žiadateľa je
• najmenej 10% z celkových nákladov na realizáciu aktivít v roku 2016,
• najmenej 20% z celkových nákladov na realizáciu aktivít v roku 2017,
• najmenej 50%  z celkových nákladov na realizáciu aktivít v roku 2018.

Výberové kritériá a ich váha

Projekty bude výberová komisia posudzovať a hodnotiť podľa nasledovných kritérií:

30 bodov - Relevancia cieľov a aktivít: Previazanosť navrhovaných aktivít s činnosťami, cieľmi a očakávanými výsledkami a relevantnosť projektu pre potreby spoločnosti (hodnotí sa, či projekt realizáciou svojich aktivít dosiahne stanovené ciele a merateľné ukazovatele a do akej miery projekt napĺňa potreby vzhľadom na oblasť, v ktorej majú byť aktivity realizované).
30 bodov - Personálne zabezpečenie: Aktivity expertov, ktorých vysoká škola navrhuje začleniť do tímu pracoviska v oblasti prognózovania, analýz, výskumov a edukačnej činnosti so zameraním na edukačný manažment, politiky postsekundárneho a vysokoškolského vzdelávania, prepájanie postsekundárneho a vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe (hodnotí sa zapojenie expertov do relevantných projektov a aktivít a medzinárodný rozmer týchto projektov a aktivít za ostatných päť rokov).
20 bodov - Dlhodobá udržateľnosť projektu:  schopnosť zabezpečiť samofinancovanie pracoviska čiastočne od roku 2017 a plne najneskôr od roku 2019.
15 bodov - Kapacita pre partnerstvá: hodnotia sa referencie vysokej školy od partnerov v existujúcej spolupráci a partnerstvo s obdobnými organizáciami v cudzine.
5 bodov - Konzistentnosť: hodnotí sa prepojenie činností s dlhodobým zámerom vysokej školy alebo zodpovednej fakulty.


Všeobecné podmienky

Ministerstvo podporí najviac jeden projekt. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Ministerstvo si vyhradzuje právo nepodporiť ani jeden z podaných projektov, ako aj poskytnúť dotáciu na projekt v celkovo nižšej ako alokovanej sume. Ministerstvo môže podmieniť poskytnutie dotácie znížením rozpočtu projektu, alebo zvýšením financovania z iných zdrojov vysokej školy.

Dotáciu nemožno poskytnúť a použiť na

• splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
• úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch
• aktivity spojené s projektom uskutočnené pred 1. 4. 2016,
• kapitálové výdavky, dary,
• kategórie 632 (energie, voda, a komunikácie), 635 (rutinná a štandardná údržba), 636 (nájomné za nájom).

Pri zostavovaní rozpočtu, použití dotácie a vyúčtovaní bude prijímateľ dotácie oprávnený 15 % z celkových nákladov na realizáciu aktivít uplatniť ako paušálne výdavky.
Posúdenie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie o financovanie rozvojového projektu vykoná osobitná komisia menovaná ministrom školstva na tento účel. Ministerstvo zverejní jednotlivé žiadosti a ich hodnotenie.
Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom, ktorému je schválená dotácia, zmluvu o poskytnutí dotácie. Prijímateľ dotácie bude povinný do 31. marca nasledujúceho roka predložiť sekcii vysokých škôl, vedy a výskumu vyúčtovanie poskytnutej dotácie podpísané štatutárnym orgánom za predchádzajúci kalendárny rok.

Poskytnutú dotáciu v roku 2016 možno použiť v lehote do 31. decembra 2016. Poskytnutú dotáciu v roku 2017 možno použiť v lehote do 31. decembra 2017. Poskytnutú dotáciu v roku 2018 možno použiť v lehote do 31. decembra 2018. Zostatok dotácie nevyčerpaný ku koncu kalendárneho roka prechádza do nasledujúceho roku a stáva sa súčasťou dotácie podľa tejto výzvy v nasledujúcom kalendárnom roku. Celkový zostatok dotácie nevyčerpaný do 31. decembra 2018 bude prijímateľ povinný vrátiť ministerstvu.

Vyúčtovanie spolu so správou o činnosti pracoviska bude jednou z podmienok pre poskytnutie dotácie v nasledujúcom rozpočtovom roku. Spôsob vyúčtovania poskytnutej dotácie určí ministerstvo.

Indikatívny časový harmonogram

12. marec 2016 – sprístupnenie elektronického formuláru
31. marec 2016  – termín na podanie žiadosti o dotáciu
apríl 2016 – formálna kontrola, hodnotenie projektov, výber projektov určených na financovanie

Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti


Projekty, ktoré nesplnia základné podmienky (napr. nepodanie projektu v určenej lehote a učeným spôsobom, nedodržanie limitov pre rozpočet a spolufinancovanie) budú zamietnuté bez hodnotenia. V prípade, že vysoká škola podá, či už individuálne alebo spoločne s ďalšími vysokými školami viac ako jednu žiadosť, žiadosti v ktorých je uvedená predmetná vysoká škola budú zamietnuté.

Ak žiadateľ neuvedie vo svojej žiadosti všetky požadované údaje alebo nepredloží všetky požadované dokumenty v príslušnej forme, ministerstvo ho vyzve na ich doplnenie a určí mu na to primeranú lehotu; na dodržanie lehoty je rozhodujúci dátum podania na poštovú prepravu, inak dátum na prezenčnej pečiatke ministerstva.

Za formálne nedostatky sa považujú chýbajúce údaje v žiadosti, prílohy žiadosti uvedené v tejto výzve a vo formulári, podpis a pečiatka.

Žiadateľa, ktorý v stanovenej lehote neodstráni formálne nedostatky, vyradí komisia zo zoznamu žiadateľov a jeho žiadosť sa nebude posudzovať.
V prípade otázok k výzve kontaktujte odbor vysokoškolského vzdelávania: odbor.vsv@minedu.sk.

V Bratislave, 10. marca 2016


 
Hodnotenie žiadostí

Žiadosť o dotáciu predložili tri vysoké školy: Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Žilinská univerzita v Žiline (ŽU), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) .
Bodové hodnotenia jednotlivých žiadostí a výsledné poradie sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1: Hodnotenie žiadostí
Poradie Vysoká škola Hodnotiteľ 1 Hodnotiteľ 2 Priemer
1 .miesto UK 65 85 75
2. miesto ŽU 60 70 65
3. miesto UCM 57 52 54.5
 
Návrh dotácie
Na základe konsenzu komisia navrhla podporiť žiadosť Univerzity Komenského, ktorá sa umiestnila na prvom mieste v zmysle bodového hodnotenia hodnotiteľov a prideliť jej dotáciu v  požadovanej výške 239 999 eur na obdobie rokov 2016 až 2018.
 
Pridelenie dotácie
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválil 23.6.2016 návrh komisie na pridelenie dotácie.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku