» Aktuality » Reakcia na informácie uvedené v liste univerzít

Reakcia na informácie uvedené v liste univerzít

11.07.2017
Reakcia na informácie uvedené v liste univerzít
     Odmietame šírenie zavádzajúcich informácií o tom, že ministerstvo školstva nepodporuje či nechce podporovať slovenské univerzity, pretože tie pramenia len z neznalosti problematiky.

     Práve naopak, tento rok Výskumná agentúra uzavrela zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) so všetkými žiadateľmi v rámci dvoch výziev na tzv. fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza). Išlo o výzvy určené pre menej rozvinuté regióny, ako aj rozvinutejší región. Celková alokácia je na úrovni 23,6 milióna eur. Bližšie informácie sú dostupné na: http://www.minedu.sk/podpora-vedeckych-parkov-slovenskych-univerzit-z-eurofondov-pokracuje/. V rámci projektov ide o dobudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
      Aktuálne pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj ďalší veľký projekt s názvom Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (skrátený názov „ACCORD“). Prijímateľom je Slovenská technická univerzita (STU) a partner Univerzita Komenského v Bratislave (UK BA). Cieľom projektu je posilnenie kapacít Slovenskej technickej univerzity (STU) a Univerzity Komenského v Bratislave (UK BA) v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a vývoja a transferu technológií, prostredníctvom investícií do skvalitnenia vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry.
 
      Výskumná agentúra v súčasnosti zazmluvňuje aj projekty priemyselných výskumno-vývojových centier. Celkovo bolo úspešných 62 Žiadostí o NFP. Slovenská akadémia vied a slovenské univerzity sú zapojené až v takmer 50 zo schválených projektov. Ďalších 132 Žiadostí o NFP bolo umiestnených v tzv. Zásobníku projektov. Bližšie informácie sú dostupné na: http://www.minedu.sk/vyskumna-agentura-zazmluvnuje-projekty-priemyselnych-vyskumno-vyvojovych-centier/
 
      V prípade ďalšej výzvy - výzvy na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV) v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR nebol k dnešnému dňu ukončený proces schvaľovania. Jeho výsledky tak ešte nie sú uzavreté a je preto predčasné sa k nim v tejto chvíli vyjadrovať. Ani jednému zo žiadateľov nebolo zaslané rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  a s nikým ešte nebola podpísaná zmluva. Financie tak ešte pridelené neboli. Cieľom tejto výzvy je spolupráca medzi podnikateľským a akademickým sektorom, resp. s ostatnými výskumnými inštitúciami. Každý podnikateľský subjekt musí mať akademického partnera a opačne, pretože cieľom je dosiahnuť synergický účinok takejto spolupráce.
 
      S rektormi univerzít, ako aj s predsedom Slovenskej akadémie vied, ktorí adresovali list, sa minister školstva v krátkom čase stretne, aby si ich výhrady a postoje k danej výzve čo najskôr vyjasnili. O záveroch a výsledkoch daného stretnutia Vás následne budeme informovať.