» Aktuality » Podpora vedeckých parkov slovenských univerzít z eurofondov pokračuje

Podpora vedeckých parkov slovenských univerzít z eurofondov pokračuje

13.04.2017
Podpora vedeckých parkov slovenských univerzít z eurofondov pokračuje
     Výskumná agentúra uzavrela zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) so všetkými žiadateľmi v rámci dvoch výziev na tzv. fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza). Išlo o výzvy určené pre menej rozvinuté regióny, ako aj rozvinutejší región. Celková alokácia je na úrovni 23,6 milióna eur.
     Obe výzvy na podporu výskumu, vývoja a inovácií agentúra vyhlásila v októbri minulého roka. V rámci projektov ide o dobudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
     „Druhá fáza nadväzuje na projekty univerzitných vedeckých parkov, ktorých implementácia sa naštartovala v predchádzajúcom programovom období prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj,“ uviedol generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Rastislav Beliansky.
     Celkovým zámerom výziev je rozšírenie výskumnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií či podpora tzv. kompetenčných centier. Dobudovanie výskumných pracovísk umožní realizáciu špičkového aplikovaného výskumu. Zároveň sa vytvoria podmienky pre efektívny prenos poznatkov z akademickej sféry do hospodárskej praxe prostredníctvom transferu technológií. Zoznam všetkých zazmluvnených projektov je zverejnený aj na webovom sídle Výskumnej agentúry.
     Finančné prostriedky pochádzajú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďalšie informácie k aktuálnym výzvam, ako aj k operačnému programu Výskum a inovácie je možné nájsť  na webovom sídle www.opvai.sk a na www.vyskumnaagentura.sk.