» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Výskum a inovácie » Informovanie a komunikácia

Informovanie a komunikácia

   Cieľom informovania a komunikácie je dosiahnutie maximálnej dóstupnosti informácií o úlohe EÚ, partnerstve, OP ako aj o celkovej pomoci EŠIF. Informovanie a komunikácia zabezpečí prehlbovanie informovanosti o stanovených cieľoch a možnostiach pomoci poskytovanej z EŠIF, zvýšenie trasnparentnosti v súvislosti s využívaním EŠIF a zároveň vytvorenie podmienok na maximálne možnú úspešnosť implementácie schválených projektov a na zvyšovanie kvality predkladaných projektov. V neposlednom rade sa bude pracovať na posilnení absorpčnej kapacity a to nástrojmi ako je vytváranie možností na šírenie príkladov osvedčenej praxe, zabezpečovaním školení a seminárov na výmenu skúseností, podporou partnerstiev a vzájomnej spolupráci pri príprave a realizácii projektov a zaisťovanie aktivít na sledovanie a vyhodnocovanie tejto oblasti.