Zaradenie nového študijného odboru do sústavy študijných odborov v Slovenskej republike

17.03.2009

Zaradenie nového študijného odboru do sústavy študijných odborov v Slovenskej republike

Dňa 11. februára 2009 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo o zaradení nového študijného odboru 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia do sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, do podskupiny študijných odborov 7.1. lekárske vedy.
Študijný odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia sa na účely hodnotenia úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy zaraďuje do oblasti výskumu 18 lekárske a farmaceutické vedy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku