WP TIP OECD

  • Pracovná skupina WP TIP OECD (Working Party on Innovation and Technology Policy) bola založená pred 22 rokmi. V súčasnosti sú členmi tohto orgánu delegáti zo 46 členských a pozorovateľských krajín OECD a z viacerých európskych a svetových organizácií ako napr.: EÚ, BIAC, Svetová banka, atď.;
  • Pracovná skupina WP TIP OECD umožňuje získavať a vymieňať si poznatky, skúsenosti a informácie v oblasti rozvoja výskumu, vývoja a inovácií v jednotlivých krajinách OECD, získavať skúsenosti a poznatky o zvyšovaní efektívnosti výskumu a vývoja a implementácie inovácií v praxi a možnosti priamej účasti na tvorbe koncepcií rozvoja výskumu, vývoja a implementácie inovačných technológií v súčasnom globalizovanom svete V súčasnom období ide najmä o prípravu Rokovania ministrov členských krajín OECD zodpovedných za vedu a výskum v roku 2015, prenos výsledkov výskumu a vývoja prostredníctvom inovácií do praxe, tvorbu novej technologickej a inovačnej politiky a stratégie v rámci OECD a EÚ, problematiku financovania, transferu a komercionalizácie poznatkov, prístup k informáciám o výsledkoch vedy a výskumu (Open Science) a o posilnenie verejno-súkromného partnerstva v oblasti vedy, techniky, inovácií a priemyslu.
  • Skupina venuje zvýšenú pozornosť problematike „Open science“ a „Open data“, procesu inovácie Frascati manuálu, PPP v oblasti vedy, techniky, inovácií a priemyslu.
  • Informácie o OECD a aj o WP TIP OECD možno získať na webovskej stránke www.oecd.org;
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku