Navigácia

Medzinárodná vedecko-technická spolupráca

Úlohy v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce zahŕňajú predovšetkým koordinovanie a vyhodnocovanie dvojstrannej a mnohostrannej vedecko-technickej spolupráce s dôrazom na zapájanie sa Slovenskej republiky do programov a projektov v oblasti vedy a techniky v rámci Európskeho výskumného priestoru, v rámci iniciatív COST a pod.; koordinovanie a plnenie záväzkov vyplývajúcich z prijatých medzinárodných dohôd a členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, združeniach a inštitúciách; príprava a uzatváranie dvojstranných dohôd o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci a zabezpečovanie ich vykonávania.
Odbor európskej a medzinárodnej vednej politiky sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečuje na základe zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2011 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov najmä nasledujúce úlohy:

  • Koordinovanie a vyhodnocovanie bilaterálnej vedecko-technickej spolupráce prostredníctvom napĺňania dohôd o vedecko-technickej spolupráci, s tými krajinami, s ktorými bola takáto dohoda uzavretá.
  • Zapájanie SR do programov a projektov v oblasti vedy a techniky v rámci Európskeho výskumného priestoru Európskej únie.
  • Plnenie úloh vyplývajúcich z existencie medzinárodných dohôd a zmlúv v oblasti vedecko-technickej spolupráce a z členstva v medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách z oblasti vedy a techniky.

Viac informácií môžete tiež nájsť pod nižšie uvedenými odkazmi.

 

Skočiť na začiatok stránky