Výzva na podávanie prihlášok vysokých škôl na účasť v projekte AHELO-SK

17.01.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výzvu na podávanie prihlášok vysokých škôl na účasť v centrálnom rozvojovom projekte Implementácia projektu OECD AHELO na slovenských vysokých školách (AHELO-SK). Obsahom projektu je overenie nástrojov na hodnotenie výsledkov vysokoškolského vzdelávania vyvinutých v rámci projektu AHELO v podmienkach slovenských vysokých škôl.

Prihlásiť sa možno na účasť v projekte v nasledovných oblastiach:

  • 1. všeobecné schopnosti (generic skills)
  • 2. ekonómia
  • 3. stavebníctvo

Na účasť v projekte v oblasti všeobecných schopností sa môže prihlásiť každá vysoká škola, ktorá má denných študentov v poslednom roku prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

Na účasť v projekte v oblastiach ekonómia a stavebníctvo sa môžu prihlásiť vysoké školy, ktoré majú v príslušnej oblasti denných študentov v poslednom roku prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

Jedna vysoká škola sa môže prihlásiť na účasť aj vo viacerých oblastiach pokiaľ spĺňa hore uvedené podmienky.

Prihlášky zasielajte elektronicky na adresy peter.mederly@minedu.sk a jozef.jurkovic@minedu.sk a súčasne poštou na adresu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia vysokých škôl
Stromová 1
813 30 Bratislava

Vzor prihlášky je uvedený nižšie.

Uzávierka prihlášok je v piatok 10. februára 2012.

V prípade, že počet prihlásených vysokých škôl presiahne možnosti projektu (táto situácia prichádza prakticky do úvahy len v prípade oblasti všeobecných schopností) si ministerstvo vyhradzuje právo na výber účastníkov. Kritériom bude dosiahnutie čo najvyššej reprezentatívnosti z hľadiska druhov škôl.

Podrobnosti o projekte sú uvedené v prílohe.V prípade potreby poskytne ďalšie informácie doc. RNDr. Peter Mederly, CSc., e-mail ako vyššie, tel. č. 02 59374 493 alebo Mgr. Jozef Jurkovič, e-mail ako vyššie, tel. č. 02 59374 373.

V Bratislave, 16. januára 2012

Eugen Jurzyca, v.r.,
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prihláška na účasť v projekte Implementácia projektu OECD AHELO na slovenských vysokých školách (AHELO-SK)

Prihlasujem uviesť názov vysokej školy na účasť v projekte AHELO-SK v oblasti (oblastiach) uviesť názov oblasti / oblastí.

Ako kontaktnú osobu pre projekt určujem meno a funkcia, odporúča sa prorektor pre vzdelávanie alebo niektorý z prodekanov pre vzdelávanie, kontakt: uviesť e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Beriem na vedomie povinnosti vyplývajúce z projektu a zaväzujem sa ich splniť.

 V ........ dňa ......

meno a podpis rektora

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku