V Bratislave sa koná medzinárodná špeciálnopedagogická konferencia

14.10.2008

     V Bratislave sa dnes začala 1. medzinárodná špeciálnopedagogická konferencia s názvom Tímová spolupráca v komplexnej starostlivosti o dieťa s postihnutím raného veku
      Počas dvojdňového podujatia budú odborníci prezentovať výsledky projektu VEGA č. 1/3655/06 Identifikácia, analýza a návrh modelu kľúčových špeciálnopedagogických intervencií pre znevýhodnené deti raného a predškolského veku a ich užšie sociálne prostredie.
     Konferenciu spoluorganizuje Ministerstvo školstva SR, Metodicko-pedagogické centrum, alokované pracovisko, Tomášikova 4, Bratislava, Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Štátny pedagogický ústav a Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v SR.

Miesto a čas: SÚZA, Drotárska cesta 46, Bratislava, 14. - 15. október 2008

Bratislava 14. október 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku