Upozornenie k nostrifikácii vedeckej hodnosti "DrSc.":

Na základe platnej právnej úpravy (§ 10 zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodnotí a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení zákona č. 324/1996 Z. z.) môže byť vedecká hodnosť "DrSc." nostrifikovaná výlučne so súhlasom Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (SKVH). 

Vedecké hodnosti "DrSc." nostrifikované bez súhlasu SKVH, boli nostrifikované v rozpore so zákonom.

SKVH nemôže žiadosť o nostrifikáciu posúdiť bez zoznamu publikácií, zoznamu citácií žiadateľa a vyplnenej osnovy. Bez týchto podkladov nie je možné zistiť, či vedecká hodnosť získaná v zahraničí zodpovedá svojou úrovňou vedeckým hodnostiam získaným v Slovenskej republike. Tieto podklady teda SKVH potrebuje k žiadosti o nostrifikáciu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku