Navigácia

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH) bola zriadená 31. 1. 1996. SKVH slúži pri rozhodovaní ministra v otázkach týkajúcich sa udeľovania vedeckej hodnosti doktor vied (DrSc.) ako nezávislý odborný a poradný orgán. SKVH sa riadi zákonom č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení neskorších predpisov a vyhláškou SKVH č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky SKVH č. 302/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností.

Pôsobnosť SKVH:
 • dozerá na vysokú úroveň uchádzačov a zabezpečuje jej jednotné posudzovanie,
 • vypracúva návrhy na zdokonaľovanie spôsobu konania o udeľovaní vedeckej hodností DrSc.,
 • vypracúva návrhy zákonov Národnej rady Slovenskej republiky na udeľovanie vedeckých hodností DrSc.,
 • vypracúva návrhy pre ministra na zrušenie chybných rozhodnutí v konaní o udeľovaní vedeckých hodností DrSc.
Úlohy SKVH:
 • dáva podnety na odstránenie nedostatkov odborného, formálneho i zákonného charakteru,
 • schvaľuje oponentov pre obhajoby doktorskej dizertačnej práce,
 • návrhy na udelenie a odňatie práva zriaďovať komisie pre obhajoby doktorskej dizertačnej práce.
Vedenie SKVH s účinnosťou od 30. 11. 2021:
 • prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc. – predseda SKVH
 • prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. – 1. podpredseda SKVH 
 • prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. – podpredseda SKVH
 • prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. – podpredsedníčka SKVH
Skočiť na začiatok stránky