Slovenská komisia pre vedecké hodnosti

     Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH) bola zriadená 31. 1. 1996. SKVH slúži pri rozhodovaní ministra v otázkach týkajúcich sa udeľovania vedeckej hodnosti doktor vied (DrSc.) ako nezávislý odborný a poradný orgán. SKVH sa riadi zákonom č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení neskorších predpisov a vyhláškou SKVH č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky SKVH č. 302/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností.

     Pôsobnosť SKVH:

 • dozerá na vysokú úroveň uchádzačov a zabezpečuje jej jednotné posudzovanie,
 • vypracúva návrhy na zdokonaľovanie spôsobu konania o udeľovaní vedeckej hodností DrSc.,
 • vypracúva návrhy zákonov Národnej rady Slovenskej republiky na udeľovanie vedeckých hodností DrSc.,
 • vypracúva návrhy pre ministra na zrušenie chybných rozhodnutí v konaní o udeľovaní vedeckých hodností DrSc.

     Úlohy SKVH:

 • dáva podnety na odstránenie nedostatkov odborného, formálneho i zákonného charakteru,
 • schvaľuje oponentov pre obhajoby doktorskej dizertačnej práce,
 • návrhy na udelenie a odňatie práva zriaďovať komisie pre obhajoby doktorskej dizertačnej práce.

     Vedenie SKVH s účinnosťou od 30. 11. 2016:

 • prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. – predseda SKVH
 • prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. – 1. podpredseda SKVH 
 • prof. RND. Silvia Pastoreková, DrSc. – podpredsedníčka SKVH
 • prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc. – podpredseda SKVH
 • doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc. – vedecká tajomníčka SKVH
   
 • Aktuálne informácie
 • Stanoviská SKVH
 • Predkladanie návrhov a kritériá pre uchádzačov o získanie DrSc.
 • Zoznam doktorov vied - štatistika od roku 2007
 • Členovia SKVH a zloženie komisií pre obhajoby DDP
 • Predpisy
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku