Učitelia konzultujú prípravu školských vzdelávacích programov

01.08.2008

     Riaditelia škôl a pedagógovia sa môžu aj počas letných prázdnin obracať na Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) s otázkami, ktoré súvisia so školskou reformou. Konzultácie sa týkajú najmä zavedenia štátnych vzdelávacích programov a tvorby školských vzdelávacích programov.
      ŠPÚ a ŠIOV poskytujú odborné poradenstvo telefonicky aj osobne. Pedagógovia sa najčastejšie pýtajú na možnosti zvýšenia počtu hodín niektorých predmetov v štátnom vzdelávacom programe s využitím voliteľných hodín a tvorbu učebných osnov predmetov, ktoré budú ich školu profilovať.
     Frekventovanými sú aj také otázky, ktoré sa týkajú možností pedagogických overovaní úplne nových predmetov a využitia skúseností z doteraz vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov.
     Odborné školy zaujímajú aj vyučovacie predmety pre praktickú prípravu, stanovenie kompetencií absolventov odborných škôl na základe analýzy povolania v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi či zavádzanie nových odborov štúdia.
     ŠIOV poskytuje tiež poradenstvo pri tvorbe štátnych vzdelávacích programov pre ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo vnútra, ako aj pre zamestnávateľské subjekty o úlohe ich vstupu do tvorby školských vzdelávacích programov.
     Okrem konzultačných a poradenských aktivít pripravuje ŠPÚ v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom systém ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov pre uskutočňovanie školskej reformy.

Bratislava 1. august 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku