SUJV Dubna

SUJV Dubna  - Joint Institute for Nuclear Research - Spojený ústav jadrového výskumu v Dubne (Ruská federatívna republika)
 

Členstvo v SÚJV Dubna umožňuje sebarealizáciu cca 150 vysokokvalifikovaným expertom z 5 ústavov SAV, 11 fakúlt rôznych univerzít a niekoľko rezortných ústavov SR. Vzhľadom na úzku spoluprácu EVPU a.s. v Novej Dubnici s SÚJV Dubna je umožnený prenos špičkových technológií na Slovensko. V SÚJV Dubna je vychovaných 21 expertov špeciálne pre Cyklotrónové centrum SR v Bratislave. SÚJV Dubna umožňuje výchovu odborníkov a výučbu študentov. Spolupráca sa  realizuje prostredníctvom dlhodobých pobytov (rok a viac),  trojmesačných a krátkodobých pobytov. Mnoho expertov taktiež spolupracuje na diaľku a publikuje výsledky v spoločných prácach.
Medzinárodná medzivládna organizácia Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV)v Dubne bola založená 26. marca 1956, podpísaním dohody 11-ich členských štátov v Moskve, vrátane bývalého Československa.  Slovenská republika je riadnym členom SÚJV od 1. januára 1993.

V súčasnej dobe má SÚJV cca 3 500 zamestnancov a skladá sa zo siedmich laboratórií:

 

  • Veksler-Baldinovo Laboratórium fyziky vysokých energií (VBLFVE)
  • Bogoliubovo Laboratórium teoretrickej fyziky (BLTF)
  • Dželepovo Laboratórium jadrových problémov (DLJP)
  • Flerovovo Laboratórium jadrových reakcií (FLJR)
  • Frankovo Laboratórium neutrónovej fyziky (FLNF)
  • Laboratórium informačných technológií (LIT)
  • Laboratórium radiačnej biológie (LRB)

V rámci SÚJV od roku 1993 existuje Univerzitné centrum (UC), poskytujúce vzdelávanie študentov z členských a asociovaných štátov SÚJV.
 
Bližšie informácie link: https://www.vedatechnika.sk/SK/Spojeny-ustav-jadrovych-vyskumov/Stranky/default.aspx
 


Členstvo SR v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne

Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) je medzinárodná medzivládna organizácia zaoložená 26. marca 1956 s cieľom zjednotenia úsiilia a materiálneho potenciálu členských štátov pri výskume fundamentálnych vlastností hmoty. Nachádza sa v meste Dubna situovanom v Moskovskej oblasti.
V súčasnosti má SÚJV 18 riadnych členských štátov - Azerbajdžan, Arménsko, Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Kazachstan, , KĽDR, Kuba, Moladvsko, Mongolsko, Poľsko, Ruská federácia, Slovensko, Ukrajina, Uzbekistan a Vietnam. Okrem nich má 5 asociovaných členov - Egypt, Juhoafrická republika, Maďarsko, Nemecko a Srbsko.
Slovenská republika je riadnym členom SÚLV od 1. januára 1993, ale spoluppráca prebiehala už v rámci bývalého ČSSR, ktoré patrilo medzi zakladajúcich členov SÚLV. Ćo sa týka účasti na aktivitách SÚJV a spoločnej práce patrí SR medzi krajiny s popredným postavením. Svedčia o tom aj mnohí slovenskí (a predtým československí) pracovníci menovaní do vedúcich funkcií SÚJV.
Spoluprácu SR a SÚJV koordinuje Výbor pre spoluprácu SR a SÚJV na čele s jeho predsedom, vládnym splnomocnencom pre spoluprácu SR s SÚJV RNDr. Stanislavom Dubničkom, DrSc. Poslaním tohto výboru je zabezpečovanie spolupráce medzi slovenskými vedeckými a akademickými pracoviskami a SÚJV. Výbor je súčasne poradným orgánom vládneho splnomocnenca pre spoluprácu SR a SÚJV.
Zabezpečenie konkrétnych kontaktov s SÚJV sa realizuje prostredníctvom Sekretariátu vládneho splnomocnenca pre spoluprácu SR a SÚJV so sídlom na Lamačskej ceste 8/A v Bratislavve (budova Centra vedecko-technických informácií).


 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku