Štátny pedagogický ústav oslavuje 60 rokov svojej existencie

23.03.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes otvoril slávnostnú akadémiu  usporiadanú pri príležitosti  60. výročia založenia Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ). Vo svojom príhovore vyzdvihol význam tejto inštitúcie pri rozvoji slovenského školstva a pedagogického myslenia: „Oceňujem to, s akým úsilím ústav pracoval a pracuje na tom, aby sa do našich škôl dostávali kvalitné a primerané učebné plány, učebné osnovy, učebnice a štandardy,“ povedal Ján Mikolaj.
Kľúčovou úlohou v histórii inštitúcie bola podľa ministra školstva aj transformácia školskej sústavy v Slovenskej republike po roku 1989, a to od predškolskej výchovy až po vysoké školy.
     Súčasťou stretnutia bolo taktiež oceňovanie súčasných a bývalých zamestnancov ústavu.

     Štátny pedagogický ústav je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva SR. Vznikol 1. apríla 1947 ako nutnosť riešenia aktuálnych problémov vo výchove a vzdelávaní v povojnovom období. Prvým riaditeľom sa stal prof. Gustáv Pavlovič.
     ŠPÚ plní úlohy zabezpečenia odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení a vzdelávacej činnosti  pedagogických pracovníkov. Medzi jeho hlavné aktivity patrí riešenie otázok v oblasti kurikulárnej transformácie, prípravy pedagogickej dokumentácie, aplikovaného pedagogického výskumu, odborné a metodické poradenstvo, experimentálne overovanie a pilotné vzdelávacie projekty.

Bratislava  23. marca 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku