Stanovisko podpredsedu vlády a ministra školstva pre médiá

27.09.2007

(k uvádzaniu slovenských geografických názvov v prekladoch učebníc zo slovenského jazyka do jazykov národnostných menšín)

     Minister školstva SR Ján Mikolaj vo svojom stanovisku k používaniu maďarských názvov slovenských lokalít, resp. uvádzania zemepisných názvov v  učebniciach schvaľovaných MŠ SR vychádzal z existujúcej platnej právnej úpravy o používaní štátneho jazyka na území SR. Zemepisné názvy podľa § 3 ods. 3 písm. d) zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa musia vždy uvádzať v štátnom jazyku. 
     Štandardizované zemepisné názvy v učebniciach vydávaných v jazyku národnostnej menšiny nesmú byť zamenené nijakým iným označením
.
     Z uvedeného vyplýva, že podľa § 3 ods. 3 písm. d) v spojení s § 4 ods. 4 zákona č. 270/1995 Z. z. a § 18 ods. zákona č. 215/1995 Z. z. sa všetky geografické názvy medzi ktoré patria názvy pohorí, riek, jazier, dolín, vrchov, chránených území a pod. sa musia v učebniciach národnostných menšín uvádzať v štátnom jazyku.
     Takýmto postupom nie je porušené právo národnostných menšín na vzdelávanie v jazyku národnostných menšín. Otázka používania zemepisných názvov obcí jazykom národnostnej menšiny je upravená v zákone č. 191/1994 Z.z. a nesúvisí s problematikou používania zemepisných názvov v učebniciach národnostných menšín.

Bratislava 27. septembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku