SR podpísala 19. 5. 2016 so Sekretariátom EUREKA bilaterálnu dohodu pre program Eurostars 2

27.05.2016

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Plavčan 19. mája, 2016 podpísal so Sekretariátom EUREKA so sídlom v Bruseli, Belgicko, bilaterálnu dohodu pre program Eurostars 2. Program Eurostars 2 je Spoločný program Európskej únie (EÚ) a 33 krajín. Program je zameraný na podporu medzinárodných výskumných projektov malých a stredných podnikov (MSP). Bilaterálna dohoda umožní slovenským MSP predkladať projekty v rámci výziev vyhlasovaných v rámci programu, podieľať sa na vývoji nových inovatívnych produktov v spolupráci so zahraničnými partnermi, získať prístup na nové trhy, ktorý by im bez spolupráce bol nedostupný, zlepšiť si konkurenčnú pozíciu na trhu, vytvoriť alebo udržať pracovné miesta, prístup k výskumnej infraštruktúre a získať finančnú podporu z MŠVVaŠ na svoj výskum na základe úspešného hodnotenia Sekretariátom EUREKA a na základe odsúhlasenia MŠVVaŠ SR. Prínosom tejto dohody je tiež návratnosť investovaných finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR. EÚ prostredníctvom Sekretariátu EUREKA refunduje z týchto prostriedkov 33%, ktoré môže SR použiť na podporu ďalších výskumných projektov.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku