Správa o vyhodnotení výzvy na získanie dotácie na rozvoj na podporu zavádzania systému kalkulácie úplných nákladov verejných vysokých škôl

V rámci výzvy prejavilo v určenej lehote záujem 13 verejných vysokých škôl:
1.    Žilinská univerzita v Žiline
2.    Akadémia umení v Banskej Bystrici
3.    Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4.    Katolícka univerzita v Ružomberku
5.    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6.    Trnavská univerzita v Trnave
7.    Slovenská technická univerzita v Bratislave
8.    Vysoká škola múzických umení v Bratislave
9.    Prešovská univerzita v Prešove
10.  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11.  Technická univerzita v Košiciach
12.  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13.  Ekonomická univerzita v Bratislave

Na základe postupu určeného vo výzve, časť vysokých škôl získa podporu v rokoch 2017 a 2018 a zvyšná časť vysokých škôl v rokoch 2018 a 2019, a to nasledovne:
 
Vysoká škola 2017 2018 2019
Žilinská univerzita v Žiline 54 040 € 44 040€ 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku 32 855 € 22 855 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 52 982 € 42 962 € 0 €
Trnavská univerzita v Trnave 31 906 € 21 906 € 0 €
Prešovská univerzita v Prešove 43 345 € 33 345 € 0 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 24 843 € 14 843 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach 59 791 € 49 791 € 0 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici 0 € 24 193 € 14 193 €
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 0 € 30 716 € 20 716 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave 0 € 78 699 € 68 699 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 0 € 26 418 € 16 418 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 0 € 33 299 € 23 299 €
Ekonomická univerzita v Bratisla 0 € 44 526 € 34 526 €
Spolu 299 762 € 467 613 € 177 851 €
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku