Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2017

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2017 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2016.

Ministerstvo predložilo návrh rozpisu dotácií orgánom reprezentácie na vyjadrenie do 15.12.2016. Následne sa vypracovalo konečné znenie metodiky a rozpisu a na rok 2017.

Finančné prostriedky určené na refundáciu výdavkov vysokej školy spojených s účasťou študentov na medzinárodných študentských súťažiach sú alokované v plnej výške. V súčasnosti tak nie je možné vyhovieť ďalším požiadavkám zo strany vysokých škôl.
  • Návrh predložený na vyjadrenie reprezentáciám
  • Výzva na rozvojové projekty - všeobecná
  • Výzva na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie
  • Výzva na získanie dotácie na rozvoj na podporu zavádzania systému kalkulácie úplných nákladov
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku