Splnomocnenec vlády pre zavedenie eura sa stretol s odborníkmi rezortu školstva

15.11.2007

Vo štvrtok 15. novembra 2007 sa za účasti splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura Igora Baráta uskutočnil seminár pre metodikov a zamestnancov Ministerstva školstva SR. Jeho cieľom  bolo sprostredkovať odborníkom rezortu školstva informácie o zavedení novej meny do výchovno-vzdelávacieho procesu.
    
Na seminári informoval Igor Barát o zásadách zavedenia eura v SR, jeho výhodách a nákladoch pre občana i štát, ako aj o harmonograme implementačného procesu. Pripomenul tiež úlohy podnikov a organizácií v procese zavádzania novej meny a dôležitosť zabezpečenia komunikácie s verejnosťou. Splnomocnenec vlády neobišiel ani oblasť ochrany spotrebiteľov a novú učebnú pomôcku Euro do škôl určenú pre žiakov základných a stredných škôl.
     Poradkyňa splnomocnenca vlády Jana Sedláková predstavila zamestnancom rezortu školstva  materiál, ktorý bude slúžiť ako zdroj informácií pre učiteľov vo vyučovaní. Jeho obsah metodicky posúdia zástupcovia priamo riadených organizácií MŠ SR – Štátny pedagogický ústav a Štátny inštitút odborného vzdelávania. Následne ho účastníci dnešného stretnutia ako multiplikátori sprostredkujú  vo forme školení a seminárov pedagógom v jednotlivých regiónoch Slovenska.

 

Bratislava 15. november 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku