Skončenie komplexnej akreditácie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

30.01.2009
Dňa 8. januára 2009 bola poskytnutím hodnotiacej správy Akreditačnej komisie a výsledkov rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky o žiadostiach vysokej školy predložených počas komplexnej akreditácie ukončená komplexná akreditácia činností Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (podľa § 84 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Vysoká škola zostala začlenená medzi univerzitnými vysokými školami.

K 1. januáru 2009 prebieha proces komplexnej akreditácie činností vysokých škôl na týchto vysokých školách:

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v L. Mikuláši
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Bratislavská vysoká škola práva
Ekonomická univerzita v Bratislave
Katolícka univerzita v Ružomberku
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita v Trnave
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Žilinská univerzita v Žiline

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku