Skončenie komplexnej akreditácie Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií

22.06.2018
19. júna 2018 bola ukončená komplexná akreditácia činností Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií. Na základe vyjadrení Akreditačnej komisie má táto vysoká škola v súčasnosti akreditované dva bakalárske študijné programy v študijnom odbore politológia. V hodnotiacej správe vypracovanej Akreditačnou komisiou je zhodnotená činnosť vysokej školy, jej silné stránky, ako aj príležitosti na zlepšenie v jej činnosti. Výstupom komplexnej akreditácie činností vysokej školy je aj hodnotenie jej tvorivej činnosti (C+ /2,35 v oblasti spoločenské a behaviorálne vedy) a vyjadrenie k začleneniu vysokej školy (navrhuje sa ponechať začlenenie medzi odbornými vysokými školami). 

Výsledky komplexnej akreditácie vysokej školy sú sprístupnené aj prostredníctvom webovej stránky ministerstva.

Komplexná akreditácia činností vysokej školy je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy v nadväznosti na jej dlhodobý zámer, ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu všetkých študijných programov a akreditáciu všetkých habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov, v ktorých chce vysoká škola mať priznané zodpovedajúce práva.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku