SET Plan EÚ

 • SET Plan EÚ prijala v roku 2008. Patrí pod Directoriat general energy. SET-Plan je technologickým pilierom energetickej a klimatickej politiky EÚ. Je prvým krokom k vytvoreniu politiky energetických technológií pre Európu. Je to hlavný nástroj podpory rozhodovania o európskej energetickej politike s cieľom:
  • Urýchlenie vývoja poznatkov, transfer technológií a ich pochopenie;
  • Zachovanievedúceho postavenia priemyslu EÚ v oblasti energetických technológií s nízkymi emisiami uhlíka;
  • Podporavedy pre transformáciu energetických technológií na dosiahnutie cieľov v oblasti energetiky a klimatických zmien do roku 2020;
  • Prispievaniedo celosvetového prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050.
  • Realizáciaplánu SET začala založením európskych priemyselných iniciatív (EII), ktoré spájajú priemysel, výskumné komunity, členské štáty a Komisiu, verejný a súkromný sektor (so spoločným podielom na rizikách) zameraných na rýchly rozvoj kľúčových energetických technológií na európskej úrovni. Súčasne Európska aliancia pre energetický výskum (EERA) pracuje od roku 2008 na zjednotení činností v oblasti výskumu a vývoja a jednotlivých výskumných organizácií na riešenie potrieb a priorít SET-Plan-u a vytvorení spoločného programového rámca na úrovni EÚ. Plánovaný rozpočet pre SET-Plan sa odhaduje až na 71,5 billióna €;
  • Členmi Set Plan-u sú členské štáty EÚ + Island, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko;
  • V Riadiacom výbore SET Plan-u (SET Plan Steering Group) pracujú zástupcovia uvedených krajín (aj viacerí z jednej krajiny, za SR je členom Ing. Peter Liška z VÚJE, a. s., Trnava), zástupcovia 14 európskych priemyselných iniciatív z oblasti energetiky, zástupcovia EERA;
  • Podklady pre rokovania riadiaceho výboru a stanoviská členských krajín k rôznym problémom pripravujú Šerpovia riadiaceho výboru SET Plan-u. Šerpom nominovaným za MŠVVaŠ SR je Dr.h.c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD z CVTI SR. Druhým šerpom je predstaviteľ MH SR. Podrobný zoznam členov SET Plan SG a šerpov je uvedený na webe.
  • Informácie o SET Plan-e EÚ možno nájsť na webovskej stránke ec.europa.eu/en/topics/technology-and-innovation/strategie-energy-technology-plan, alebo na SETIS web site, čo je špeciálna stránka SET Plan-u v rámci webovskej stránky EÚ, prípadne na http://www.setplanpe.co.za/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku