RUP pre žiakov ZŠ s vývinovými poruchami učenia - VJ národnostnej menšiny

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 24. apríla 2017 pod číslom 2017-6170/18048:2-10I0 schválilo Rámcový učebný plán pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ako súčasť Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia ISCED1, ISCED 2 s platnosťou od 1. septembra 2017.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku