Rozšírenie okruhu uchádzačov o poskytnutie sociálnych štipendií vlády SR do zahraničia

21.04.2009

       Ministerstvo školstva SR sa rozhodlo rozšíriť okruh žiakov stredných škôl, ktorí sa môžu uchádzať o  sociálne štipendiá vlády SR. Prihlášky na jednoročné štúdium v zahraničí v školskom roku 2009/2010 si teraz môžu podávať aj stredoškoláci z rodín, ktorých jedna dvanástina príjmu za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 2,5-násobok sumy životného minima danej rodiny. Doteraz mohli žiadosti zasielať iba tí žiaci, ktorých príjem rodičov neprekročil dvojnásobok sumy životného minima rodiny.
     Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravilo sociálne podmienky na základe zistenia nižšieho počtu uchádzačov spĺňajúcich prísnejšie kritériá v predchádzajúcich kolách. Cieľom poskytovania sociálnych štipendií vlády SR však aj naďalej zostáva umožniť štúdium v zahraničí stredoškolákom zo sociálne slabých rodín a zo sociálne znevýhodneného prostredia.
     Termíny predkladania prihlášok zverejňujú jednotlivé krajské školské úrady (KŠÚ) a vyššie územné celky (VÚC). Vyplnenú prihlášku s prílohami je potrebné výlučne zaslať príslušným VÚC alebo KŠÚ (aj cirkevné a súkromné stredné školy) podľa zriaďovateľskej pôsobnosti kmeňovej školy na určenú adresu.
     O sociálne štipendium vlády SR sa môžu uchádzať terajší žiaci 2. ročníka SŠ, 2. alebo 3. ročníka päťročných bilingválnych škôl, žiaci 6. ročníka osemročných gymnázií alebo 4. ročníka šesťročných gymnázií. Sociálne štipendium pokrýva náklady na ubytovanie, stravovanie, nákup kníh, nákup učebných pomôcok, cestovné z bydliska v SR do mesta školy v zahraničí a späť 1x ročne, poistné a vreckové.

Bratislava 21. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku