Register zamestnancov

05.04.2012

Dňa 2. apríla 2012 bola zahájená testovacia prevádzka verejnej časti registra zamestnancov vysokých škôl. Údaje sú sprístupnené na internetovej adrese http://portalvs.sk/regzam. Niektoré funkcioality sa ešte upravujú.

 

Deviatim vysokým školám sa v určenom termíne nepodarilo poskytnúť údaje v požadovanom formáte, jedna vysoká škola má technicky nastavené všetky začiatky pracovných pomerov na začiatok IV. štvrťroka 2011. Tieto vysoké školy boli požiadané o nápravu v poskytovaní údajov, čo očakávame do polovice apríla.

 

S ohľadom na požiadavku na spätné poskytnutie údajov za IV. kvartál 2011 majú najme informácie o zamestnancoch v mimo pracovnom pomere isté nedostatky, čo sa prejavuje napríklad v nedostupnosti informácií o množstve takto zabezpečovaných prác (a sú tak vykázaní aj zamestnanci s nulovým pracovným podielom).

 

Z dôvodu transformácie číselníka študijných programov majú rovnako obmedzenú kvalitu informácie o garantovaní študijných programov, ktoré sa v plnej miere budú aplikovať až od septembra 2012.

 

Údaje majú zodpovedať stavu k 31.12.2011. Údaje sa aktualizujú štvrťročne. Aktualizácia podľa stavu k 31.3.2012 sa vykoná v druhej polovici apríla 2012.

V prípade otázok kontaktujte odbor vysokoškolského vzdelávania.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku