Reakcia na príspevok STV k maturitným testom z anglického jazyka

25.03.2011

    Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) sa zásadne ohradzuje voči obsahu aj forme príspevku redaktorky Elišky Šándorovej, ktorý odznel v Správach STV dňa 22. marca 2011 pod názvom Problematické maturitné testy z angličtiny. Príspevok dezinformoval divákov o kvalite a štruktúre testov a uplatňovaní autorských práv.
    Stredoškolskí učitelia vyučovacích a cudzích jazykov, ktorí sú už niekoľko rokov zapojení do externých maturitných skúšok, dobre vedia, že položky a  úlohy sa v testoch vždy viažu na východiskový text (článok). Vo vyučovacích jazykoch, kde sa spravidla úlohy vzťahujú na pôvodné literárne dielo alebo odborný prameň, k týmto textom uvádzame  názov diela a citovaný je aj jeho zdroj. Dôvod tohto citovania je predovšetkým didaktický,  a to, že tieto údaje môžu byť pre žiakov relevantné a nápomocné pri vypracovávaní úloh.
     Rovnako sa na pôvodný východiskový text alebo článok priamo viažu otázky a úlohy aj v testoch z cudzích jazykov. Redaktorka STV túto, odbornej verejnosti známu, skutočnosť považovala za jej osobitné zistenie alebo škandalózny objav, čo vyjadrila nasledovne: „V maturitných testoch z angličtiny boli použité stopercentné kópie článkov zo zahraničných súkromných serverov." Nie je to však žiaden objav, keďže v dokumente pre učiteľov Špecifikácia maturitného testu z cudzích jazykov zverejnenom na stránke  http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2011/specifikacia_testov_pre_ms_2011/specifikacia_testu_CJ_B2_MS2011_web._.pdf  vždy rok pred termínom testovania, je uverejnená a sprístupnená charakteristika testov, medzi iným i to, že texty (články) musia byť autentické a ich zdrojmi majú byť internet, časopisy, letáky, brožúry a iné. To, že texty  majú byť autentické  znamená, že musia byť pôvodné, originálne, vytvorené v kultúre, ktorá je nositeľom daného jazyka, pretože testy overujú reálne použitie jazyka. Východiskové texty nesmú byť umelo vytvorené Slovákmi a preložené do angličtiny. Redaktorke bola počas rozhovoru s riaditeľkou NÚCEM táto skutočnosť vysvetlená a niekoľkokrát zdôraznená, avšak ani náznakom v jej príspevku neodznela. Rovnako jej bolo zdôraznené, že autorsky originálne a jedinečné sú úlohy, položky, ktoré autori k týmto textom vytvárajú. Za tieto položky sú odmeňovaní. Vyhlásenie redaktorky, že autori testov „z kópií článkov vyskladali maturitný test", nesvedčí o inom, ako o jej absolútnej nekompetentnosti a úplnej neznalosti problematiky, do ktorej sa pustila s jediným zámerom - znevážiť, škandalizovať maturitné testy a poškodiť dobré meno NÚCEM. Kritiku, podčiarkujeme, kvalifikovanú kritiku si však môže dovoliť len expert, odborník na problematiku meraní a externej evalvácie, akým by v  prípade testovania cudzích jazykov mohol byť napríklad odborník z renomovanej certifikačnej medzinárodnej organizácie.  
    Ďalším problémom, ktorý redaktorka otvorila a vo svojom príspevku riešila využijúc pritom vyjadrenia advokátky, je problém autorských práv. Tento problém má dve oblasti, a to súhlas autora a citovanie autora. Vyjadrenie právničky, ktoré v príspevku odznelo: „Ak je skopírovaný celý text, je potrebné, aby dostal súhlas autora ten, kto ho kopíruje a súhlas autora musí byť písomný a musí jasne autor povedať áno, môžete toto dielo použiť," je v kontexte uvedeného príspevku úplne irelevantné. V danom prípade sa na maturitné testy totiž vzťahuje § 28 autorského zákona, ods. 1: Použitie diela na vyučovacie účely, ktorý hovorí, že „súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, alebo na verejný prenos krátkej časti zverejneného diela, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu." Inými slovami, maturitné testy sú využívané na vyučovacie účely, ako napríklad aj učebnice alebo učebné texty a v takomto prípade nie je potrebný súhlas autora pôvodných textov. Zdôrazňujeme, že maturitné testy nie sú predmetom komerčného záujmu, nie sú spoplatňované, sú zdarma doručené na školy a sú verejne prístupné na webovej stránke NÚCEM. Na základe uvedeného konštatujeme, že nie je potrebný autorský súhlas na použitie pôvodných textov v maturitných testoch z anglického jazyka. Keďže redaktorka o  charaktere testov ako formy vyučovacej pomôcky vedela od riaditeľky NÚCEM, a napriek tomu neposkytla relevantné právnické stanovisko, je dôvod domnievať sa, že redaktorka účelovo manipulovala verejnou mienkou a vedome podávala nepravdivé informácie.  
     V súvislosti s uvedeným paragrafom autorského zákona je riešená aj otázka citovania autora použitého textu, a to nasledovne: „Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň." Väčšina článkov, textov použitých v maturitnom teste z anglického jazyka nemá zverejneného autora (fyzickú osobu), prevažná väčšina textov sú články voľne dostupné na webových portáloch (napr. BBC a i.) alebo sú to informačné texty, rozhovory a pod. Dostupným zdrojom týchto článkov sú webové stránky a nie konkrétni autori. NÚCEM tvorí dokumentáciu týchto zdrojov, webových stránok v podobe použitej literatúry, zdrojov a samotných citácií a diel (testových otázok). Je to základný materiál, archivovaný v procese tvorby konečných testov obsahujúci aj evidenciu zdrojov s údajmi o citovaných častiach článkov. Dôležité je tiež povedať, že uvedenie zdroja článku, východiskového textu, nie je pre žiakov riešiacich anglický test relevantnou informáciou (na rozdiel od testu z vyučovacieho jazyka). Tím autorov testov sa zhodol, že zverejňovanie názvov webových stránok v konečných podobách testov môže byť rušivým a nadbytočným prvkom pre žiakov pri vypracovávaní testov. Rovnako oveľa zložitejšie a členitejšie grafické prevedenie testov z cudzích jazykov (na rozdiel od testov z vyučovacích jazykov) môže pôsobiť didakticky neprimerane a môže žiakov pri riešení testov zbytočne rušiť. Základný dokument je však dostupný a je kedykoľvek možné ho verejnosti na vyžiadanie sprístupniť. Zvolili sme obdobný prístup ako napr. University of Cambridge, ESOL Examination. V testoch First Cambridge Certifikate, zverejnených na ich webovej stránke, sa rovnako neuvádza a necituje zdroj východiskových textov. Náš prístup sme zvolili aj na základe toho, že v dokumente Cieľové požiadavky z anglického jazyka pre úroveň B2 sa deklaruje, že  skúška je kompatibilná práve s medzinárodne uznávanou skúškou First Cambridge Certifikate.
    V závere príspevku redaktorka uvádza, že: „Autori zahraničných článkov by si za ich použitie a šírenie bez povolenia mohli podľa odborníka na autorské práva nárokovať vysoké odškodné." Toto konštatovanie a hodnotenie novinárky je nepravdivé. Podľa § 28, odsek 4  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku