Reakcia na príspevok odvysielaný v TV Markíza vo veci predaja budovy súkromnej hotelovej školy Žehrianska 6 v Bratislave

18.01.2011

     Dňa 15. januára v hlavnom televíznom spravodajstve a následne 16. januára v relácii Lampáreň odvysielala televízia Markíza príspevok o odpredaji budovy súkromnej hotelovej školy na Žehrianskej ulici v Bratislave. Keďže v oboch príspevkoch zazneli zavádzajúce informácie a boli v nich zamlčané relevantné údaje, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť veci na pravú mieru.
     Užívací vzťah školy bol založený nájomnou zmluvou uzavretou Okresným úradom Bratislava 5 v  roku 2000 na dobu 10 rokov do 31. 06. 2010. Uvedeným dňom nájom skončil a nájomca sa zaviazal budovu uvoľniť. Keďže zákon číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu neumožňuje obnovu nájomnej zmluvy, nájom skončil uplynutím doby. So zriaďovateľom školy, a zároveň aj jej riaditeľom, Krajský školský úrad v Bratislave vykonal niekoľko pracovných rokovaní, aby umožnil škole ďalšie užívanie budovy školy.
     KŠÚ z vlastnej iniciatívy ponúkol budovu školy na priamy predaj riaditeľovi školy. Tento postup bol predrokovaný na MF SR, ktoré s ním súhlasilo. Riaditeľ však priamy predaj odmietol, nakoľko nedokáže pre školu zabezpečiť úver, a tak písomne požiadal o predaj v osobitnom ponukovom konaní, ktoré bolo uskutočnené uverejnením inzerátu v denníku Pravda. Na rokovaniach s KŠÚ bola škola (riaditeľ a zriaďovateľ) upozorňovaná na postup v súlade so zákonom s tým rizikom, že úspešným záujemcom je ten, kto ponúkne najvyššiu cenovú ponuku.
     Na základe inzerátu sa prihlásili štyria záujemcovia. Podľa zákona o správe majetku štátu je úspešným záujemcom v osobitnom ponukovom konaní ten, ktorý ponúkne najvyššie cenu. V zmysle uvedeného bola uzavretá kúpna zmluva s úspešným uchádzačom - spoločnosťou BPY, spol. s.r.o. a vec postúpená na schválenie MF SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR. Zriaďovateľ spomínanej školy - spoločnosť MOOPS, s.r.o. sa umiestnil na poslednom, t. j. štvrtom mieste.
     Všetky sťažnosti podané zo strany spoločnosti MOOPS, s.r.o. boli riešené odborom kontroly MŠVVaŠ SR a uzavreté ako neopodstatnené, resp. neboli zistené žiadne porušenia zákona o správe majetku a iných právnych predpisov.
     Na základe uvedeného riaditeľ a zriaďovateľ školy si bol vedomý povinností vyplývajúcich zo skončenia nájmu. Jednoznačne bol zodpovedný za zabezpečenie priestorov na výchovu a vzdelávanie pre takmer 500 žiakov. Je zarážajúce, že zanedbanie povinností ako zriaďovateľa a zároveň riaditeľa školy preniesol na KŠÚ, ktorý ho upozorňoval na možné riziká. Z dôvodu ukončenia nájmu bol KŠÚ ako správca povinný konať v súlade so zákonom o správe majetku štátu a tento trvale prebytočný majetok, ktorý dlhodobo neslúžil KŠÚ na plnenie úloh, ponúknuť na predaj v osobitnom ponukovom konaní.
     KŠÚ sa nedištancuje od prípadu, ale  nemá možnosť škole pomôcť, pretože nemá k dispozícií žiadnu voľnú budovu. Rovnako nemôže anulovať výsledok osobitného ponukového konania a zrušiť kúpnu zmluvu so spoločnosťou BPY, spol. s r.o., nakoľko takýto postup by nebol v súlade so zákonom o správe majetku štátu a neoprávnené by znevýhodnil kupujúceho.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku