Reakcia na príspevky odvysielané vo viacerých médiách o dlhoch kanoistov za tréningy v areáli v Čunove

16.06.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru neúplné informácie, ktoré 15. júna 2011 odvysielali viaceré médiá (STV, SRo) v súvislosti s dlhom Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode za využívanie čunovského areálu na tréning športovcov napriek tomu, že mali k dispozícii stanovisko rezortu.

     Zmluvný vzťah medzi PDSS s.r.o. Bratislava a Slovenským zväzom kanoistiky na divokej vode pri používaní Areálu Divoká voda v Čunove je mimo právomoci a kompetencie MŠVVaŠ SR a ovplyvňuje ho skutočnosť, že vlastníkom areálu je Vodohospodárska výstavba, š.p., ktorý nespadá pod MŠVVaŠ SR, ale pod Ministerstvo životného prostredia SR.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa týmto problémom zaoberá a snaží sa ho riešiť v rozsahu svojich kompetencií a možností.
     Nepriaznivý vývoj v oblasti verejných financií zasiahol aj oblasť športu, čo sa v roku 2011 prejavilo znížením rozpočtu na oblasť športu o 10 %. Dotklo sa to aj dotácií pre Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode.
- Na Športovú reprezentáciu SR a rozvoj športových odvetví dostal 409 800 eur, čo predstavuje 90 % z dotácie schválenej v roku 2010 (rozdiel 45 500 eur).
- Na Športovú prípravu vybraných športovcov (najúspešnejších reprezentantov) išlo 454 400,- eur, v roku 2010 to bolo 484 400 eur.
- Na účel - Výber a príprava športových talentov - bola dňa 14. 4. 2010 schválená dotácia v celkovej výške 95 700 eur a rovnaká dotácia je schválená vodnému slalomu aj v roku 2011. Pre úplnosť je potrebné dodať, že v roku 2010 bola rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 40 zvýšená celková výška dotácie pre SZKDV na tento účel o 20 500 eur, ktoré boli účelovo určené na zabezpečenie úloh športovo talentovanej mládeže - činnosť centra talentovanej mládeže v Bratislave.
- Na organizáciu významných športových podujatí - MS 2011 v Čunove - bola schválená suma 200 000 eur, čo predstavuje 100% sumy, ktorú od MŠVVaŠ SR na tento účel SZKDV požadoval. Zároveň je to jedna z najvyšších súm v histórii samostatnej SR, ktorou bola organizácia akéhokoľvek športového podujatia na území SR podporená.

     K tomuto stanovisku je možné doplniť skutočnosť, že požiadavky slovenského športového hnutia mnohonásobne prevyšujú rozpočtové možnosti ministerstva. Viaceré národné športové zväzy, ako aj Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode, požadovali v tomto roku zvýšenie dotácie na zabezpečenie svojej činnosti. Vzhľadom na krátenie rozpočtu pre oblasť športu, nebolo možné týmto žiadostiam vyhovieť.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku