Reakcia na nepravdivé informácie uverejnené v denníku Nový čas o rekvalifikačných kurzoch na vykonávanie masáží

23.03.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru nepravdivú a zavádzajúcu informáciu, ktorú uverejnil denník Nový čas 23. marca 2011 v článku s titulkom Prostitútky zaučí ministerstvo školstva. Uvádza sa v ňom: "Všetky prostitútky však musia mať podľa právneho zástupcu investora Dušana Dobiša rekvalifikačný kurz ministerstva školstva na vykonávanie masáží."  

Odôvodnenie:

     v súvislosti s odbornou prípravou odborníkov v oblasti telesnej kultúry Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo") má vo svojej pôsobnosti akreditáciu vzdelávacích zariadení, ktoré poskytujú ďalšie vzdelávanie za účelom získania odborných spôsobilostí na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.
     Ministerstvo koná v tejto veci  v intenciách Zákona o telesnej kultúre č. 28/2009 Z.z. úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 416/2001 Z. z., zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 5/2005 Z. z. zákonom č. 300/2008 Z. z. a zákonom č. 479/2008 Z. z., v ktorom sa v § 4, hovorí že, ministerstvo „rozhoduje o akreditácii vzdelávacích zariadení a vydáva potvrdenia o akreditácii".
     Na základe odporúčania akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry ministerstvo vydáva potvrdenia o akreditácii vzdelávacím zariadeniam, ktoré splnili požiadavky a štandardy dané v prílohe Vyhlášky č. 444/2008 o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe SR.
     Potvrdenia o akreditácii sa vydávajú, okrem iných, aj vzdelávacím zariadeniam, ktoré poskytujú odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti masér športovej masáže. Vychádzajúc z vyhlášky č. 444/2008 Z.z. požadované vzdelanie na výkon tejto špecializovanej činnosti je 1. stupeň VŠ v odbore fyzioterapia, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch rehabilitačný pracovník, fyzioterapeut a masér. Po absolvovaní kurzu absolvent môže pracovať ako športový masér v oblasti športu - v športových oddieloch, kluboch a športových zväzoch.
     Do 1.12.2008 vzdelávacie zariadenia mohli získať akreditáciu ministerstva na odbornú spôsobilosť „masér klasickej a športovej masáže". Po tomto dátume ministerstvo vydáva potvrdenie o akreditácii iba na odbornú spôsobilosť „športový masér".
     S týmto stanoviskom sa stotožňuje aj Akreditačná komisia  pre oblasť telesnej kultúry, ktorá sa dnes zišla na pravidelnom zasadnutí ohľadom hodnotenia žiadostí vzdelávacích zariadení o akreditáciu.

 

    

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku